OKUL MÜDÜRÜ OLAN DAVALININ ÖĞRETMEN OLAN DAVACIYA OLUMSUZ SİCİL VERMESİ - SİCİLİN DOLDURULMASI SIRASINDA DAVALININ ŞAHSİ VEYA KEYFİ NEDENLERLE HAREKET ETTİĞİNİN KANITLANMASI GEREĞİ- MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu

                                      www.neohukuk.net
Tarih 11.05.2011
Esas No 2011/3-166
Karar No 2011/296

- MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - OKUL MÜDÜRÜ OLAN DAVALININ ÖĞRETMEN OLAN DAVACIYA OLUMSUZ SİCİL VERMESİ - SİCİLİN DOLDURULMASI SIRASINDA DAVALININ ŞAHSİ VEYA KEYFİ NEDENLERLE HAREKET ETTİĞİNİN KANITLANMASI GEREĞİ

Özet

DAVA, OKUL MÜDÜRÜ OLAN DAVALININ ÖĞRETMEN OLAN DAVACIYA OLUMSUZ SİCİL VERMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNE İLİŞKİN OLUP, MAHKEMECE DAVALININ SORUMLULUĞUNA KARAR VERİLMİŞTİR. İDARE MAHKEMESİNCE, ÖNCEKİ YILLAR SİCİLLERİNİN DAHA İYİ OLMASINA KARŞIN 2002 YILI SİCİLİNDE DAHA DÜŞÜK NOT VERİLMESİNİ GEREKTİREN SOMUT OLGU, BİLGİ VE BELGE BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE SİCİLİN İPTALİNE KARAR VERİLMİŞTİR. ANAYASANIN 129/5. MADDESİNDEKİ DÜZENLEMEDE BELİRTİLEN KUSUR, HİZMET KUSURU İLE ÖRTÜŞMEKTE OLUP, KAMU GÖREVLİLERİNİN KİŞİSEL KUSUR OLUŞTURAN EYLEMLERİ ANILAN MADDE KAPSAMINDA DEĞİLDİRİçerik

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Aydın 2. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 31.07.2009 gün ve 2008/1179 E- 2009/746 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 22.03.2010 gün ve 2009/20654-2010/4802 sayılı ilamı ile;

(<...Dava, okul müdürü olan davalının öğretmen olan davacıya olumsuz sicil vermesi nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkin olup, mahkemece davalının sorumluluğuna karar verilmiştir. İdare mahkemesince, önceki yıllar sicillerinin daha iyi olmasına karşın 2002 yılı sicilinde daha düşük not verilmesini gerektiren somut olgu, bilgi ve belge bulunmadığı gerekçesiyle sicilin iptaline karar verilmiştir. Anayasanın 129/5. maddesindeki düzenlemede belirtilen kusur, hizmet kusuru ile örtüşmekte olup, kamu görevlilerinin kişisel kusur oluşturan eylemleri anılan madde kapsamında değildir.

Dava dilekçesinde davalının kişisel kusuru ileri sürüldüğüne göre, sicilin doldurulması sırasında davalının şahsi veya keyfi nedenlerle hareket ettiğinin kanıtlanması gerekir.

Davalı, davacının sicil amiri durumunda olup yasa ve yönetmelik gereği davacı hakkında sicil belgesi düzenlemiştir. İdare mahkemesinin iptal gerekçesi yaptığı hususlar davalının kişisel kusuru bulunduğunu kanıtlamaz.

Dosyadaki bilgi, belge ve açıklamalar ile dosya içeriği incelenip değerlendirildiğinde, davalının kişisel kusurlu olarak sicil doldurduğunun kanıtlanamadığı anlaşılmaktadır. Şu durum karşısında kanıtlanamayan davanın reddedilmesi gerekirken, mahkemece delillerin değerlendirilmesinde yanılgı sonucu davalının sorumluluğuna karar verilmesi bozma nedenidir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir...>) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır