AVUKATLIK ÜCRETİ-ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ -ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN ŞİRKETE AİT PRİM BORÇLARINDAN SORUMLU BULUNDUĞU
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 10

                                  www.neohukuk.net
Tarih 25.01.2011
Esas No 2010/15600
Karar No 2011/797

-ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ -ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN ŞİRKETE AİT PRİM BORÇLARINDAN SORUMLU BULUNDUĞU -AVUKATLIK ÜCRETİ

Özet

6183 SAYILI YASA’NIN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN DAVADA, MAHKEME İÇİN ÖNGÖRÜLEN MAKTU VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNİN YASAL DÜZENLEMEYE UYGUN BULUNMASINA, ELDEKİ DAVA YÖNÜNDEN KESİN HÜKÜM OLUŞTURMAMASINA GÖRE USUL VE YASAYA UYGUN OLAN HÜKMÜN ONANMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.İçerik

Ortağı ve aynı zamanda müdürü olduğu Limited şirket borçları nedeniyle tebliğ edilen ödeme emirlerinin iptali veya pay oranı gözetilerek borcun tenzili davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle davanın reddine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelemesi taraflar avukatlarınca istenilmesi ve davacı avukatınca da duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 25.01.2011 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmiştir. Duruşma günü duruşmalı temyiz eden davacı adına kimse gelmedi. Karşı taraf adına Av. S.K. geldiler. Duruşmaya başlandı. Hazır bulunan Avukatın sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı günde Tetkik Hakimi E.T. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuni geciktirici sebeplere ve özellikle, Anayasa'nın 141/3 maddesindeki, Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır. Hükmü ve mahkeme kararında nelerin yazılacağını belirten, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 388. maddesi, mahkeme kararlarının gerekçeli yazılması gereğini öngörmüş olup; mahkemece bir gereğe uyulmamış olması, usul ve yasaya aykırı olmakla birlikte, 506 sayılı Yasa'nın 80. maddesi uyarınca şirket müdürü davacının şirkete ait prim borçlarından müteselsilen sorumlu bulunduğuna ilişkin açık yasal düzenlemeye uygun hüküm kurulmuş olmasına, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 168. maddesinde yer alan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nca, baro yönetim kurullarının teklifleri de göz önüne alınmak suretiyle uygulanacak tarife o yılın Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilir. Şu kadar ki hazırlanan tarifede; genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalar ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan her türlü davalar için avukatlık ücreti tutarı maktu olarak belirlenir.