ŞİKAYET DAVASI - BORÇLUNUN BEYAN ETTİĞİ TARİHİN TEBLİĞ TARİHİ OLARAK TESPİTİ GEREĞİ- HACİZ TUTANAĞINDA YAPILAN TEBLİĞ İŞLEMİNDE BORÇLUNUN ADRESTE BULUNMAMA SEBEBİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu

                                   www.neohukuk.net
Tarih 11.05.2011
Esas No 2011/12-201
Karar No 2011/309

- ŞİKAYET DAVASI - BORÇLUNUN BEYAN ETTİĞİ TARİHİN TEBLİĞ TARİHİ OLARAK TESPİTİ GEREĞİ- HACİZ TUTANAĞINDA YAPILAN TEBLİĞ İŞLEMİNDE BORÇLUNUN ADRESTE BULUNMAMA SEBEBİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

Özet

BORÇLUNUN USULSÜZ TEBLİĞE MUTTALİ OLDUĞUNU BEYAN ETTİĞİ TARİH YERİNE 103 HACİZ TUTANAĞININ TEBLİĞ EDİLDİĞİ TARİHİN MUTTALİ OLUNAN TARİH OLARAK TESPİTİ DOĞRU DEĞİLDİR. ZİRA İNCELENEN HACİZ TUTANAĞINDA YAPILAN TEBLİĞ İŞLEMİNDE BORÇLUNUN ADRESTE BULUNMAMA SEBEBİ YERİNE GETİRİLMEMİŞTİR. MAHKEMECE BORÇLUNUN MUTTALİ OLDUĞUNU BEYAN ETTİĞİ TARİHİ TEBLİĞ TARİHİ OLARAK TESPİT ETMEK GEREKİR.İçerik

Dava Taraflar arasındaki <şikayet> davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin kısmen kabulüne dair verilen 05.06.2009 gün ve 2009/863 E., 884 K. sayılı kararın incelenmesi davacı/borçlu vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 08.02.2010 gün ve 2009/18661 E., 2010/2372 K.sayılı ilamı ile;

(…İcra mahkemesince borçluya çıkarılan ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğünün tespiti yerinde ise de, borçlunun usulsüz tebliğe muttali olduğunu beyan ettiği tarih 28.05.2009 yerine 103 haciz tutanağının tebliğ edildiği 15.09.2009 tarihinin muttali olunan tarih olarak tespiti doğru değildir. Zira incelenen haciz tutanağında 7201 Sayılı Yasanın 21.maddesine göre yapılan tebliğ işleminde Tüzüğün 28.maddesindeki lazime yerine getirilmemiştir. (Adreste bulunmama sebebi) Hal böyle olunca mahkemece borçlunun muttali olduğunu beyan ettiği tarihi tebliğ tarihi olarak tespit etmek gerekirken aksine düşüncelerle yazılı şekilde karar tesisi isabetsizdir…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: