TÜKETİCİLERİN SATIN ALMIŞ OLDUKLARI MAL VE HİZMET BEDELLERİNİ KREDİLENDİRMEYE YETKİLİ OLUP, BANKALARDA UYGULANDIĞI GİBİ TÜKETİCİLERE DOĞRUDAN NAKİT KREDİ TAHSİS EDEMEDİĞİNİN BİLDİRİLMESİ KARŞISINDA, "KREDİ KURUMU" NİTELİĞİNDE OLMADIĞI GÖZETİLMEDEN,YA
C.
Yargıtay

Ceza Dairesi 11


Tarih 09.02.2011
Esas No 2009/9304
Karar No 2011/658
                                   www.neohukuk.net
TÜKETİCİLERİN SATIN ALMIŞ OLDUKLARI MAL VE HİZMET BEDELLERİNİ KREDİLENDİRMEYE YETKİLİ OLUP, BANKALARDA UYGULANDIĞI GİBİ TÜKETİCİLERE DOĞRUDAN NAKİT KREDİ TAHSİS EDEMEDİĞİNİN BİLDİRİLMESİ KARŞISINDA, "KREDİ KURUMU" NİTELİĞİNDE OLMADIĞI GÖZETİLMEDEN,YAZILI

Özet

TÜKETİCİLERİN SATIN ALMIŞ OLDUKLARI MAL VE HİZMET BEDELLERİNİ KREDİLENDİRMEYE YETKİLİ OLUP, BANKALARDA UYGULANDIĞI GİBİ TÜKETİCİLERE DOĞRUDAN NAKİT KREDİ TAHSİS EDEMEDİĞİNİN BİLDİRİLMESİ KARŞISINDA, "KREDİ KURUMU" NİTELİĞİNDE OLMADIĞI GÖZETİLMEDEN,YAZILI ŞEKİLDE SANIĞIN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN MAHKÜMİYETİNE HÜKMOLUNMASIİçerik

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya içeriğine göre sanık müdafiinin, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine;Ancak:

765 Sayılı TCK.nun 504. maddesi 1. bendinde öngörülen “kredi kurumu” deyiminden bu bendin gerekçesinde de açıklandığı üzere banka olmamasına rağmen faiz karşılığında olsun veya olmasın kanunen borç “para” vermeye yetkili kılınan kurumlar anlaşıldığından ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 30.03.2004 gün 17327 sayılı yazısı ile de katılan Anadolu Çetelem Tüketici Finansmanı A. Ş. nin, yönetmelik gereği tüketicilerin satın almış oldukları mal ve hizmet bedellerini kredilendirmeye yetkili olup, bankalarda uygulandığı gibi tüketicilere doğrudan nakit kredi tahsis edemediğinin bildirilmesi karşısında, “kredi kurumu” niteliğinde olmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde sanığın nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkümiyetine hükmolunması,