İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - ASIL BORÇLU VE KEFİLLERİN BANKADAN ALINAN KREDİ NEDENİYLE MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİL DURUMUNDA OLDUKLARI - DAVACININ HİSSESİNDEN FAZLA ÖDEDİĞİ VE DAVALININ HİSSESİNE İSABET EDEN BORÇ MİKTARI KADAR RÜCU HAKKI OLDUĞU
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13


Tarih 15.02.2011
Esas No 2010/3002
Karar No 2011/2105
                                           www.neohukuk.net
- İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - ASIL BORÇLU VE KEFİLLERİN BANKADAN ALINAN KREDİ NEDENİYLE MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİL DURUMUNDA OLDUKLARI - DAVACININ HİSSESİNDEN FAZLA ÖDEDİĞİ VE DAVALININ HİSSESİNE İSABET EDEN BORÇ MİKTARI KADAR RÜCU HAKKI OLDUĞU

Özet

GEREK DAVA DIŞI ASIL BORÇLU VE GEREKSE İŞBU DAVANIN TARAFLARI OLAN KEFİLLER, BANKADAN ALINAN KREDİ NEDENİYLE MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİL DURUMUNDA OLDUKLARINDAN, DAVACININ HİSSESİNDEN FAZLA ÖDEDİĞİ VE DAVALININ HİSSESİNE İSABET EDEN BORÇ MİKTARI KADAR DAVALIYA RÜCU HAKKI MEVCUT OLUP, MAHKEMECE DAVALININ HİSSESİNE İSABET EDEN BORÇ MİKTARI ÜZERİNDEN DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.İçerik

Dava: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı, dava dışı K... Motorlu Araçlar Limited Şirketi'nin H... Bankası'ndan almış olduğu kredi borcuna davalı ile birlikte müşterek borçlu ve müteselsil kefil olduklarını, asıl borçlunun borcunu ödememesi üzerine 20.934,00 TL'lik borcu ödemek zorunda kaldığını, ödemiş olduğu paranın rücuen tahsili için asıl borçlu ve davalı aleyhine başlattığı icra takibine ise davalı tarafından itiraz edildiğini ileri sürerek, itirazın iptaline, %40 inkar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, davacı kefilin ödeme yapmakla asıl borçlunun haklarına halef olduğu, ancak bu halefiyetin sadece asıl borçluya karşı kullanılabileceği, davacının kendisi gibi kefil olan davalıya rücu edemeyeceği belirtilerek, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, dava dışı K... Motorlu Araçlar Limited Şirketi'nin H... Bankası'ndan almış olduğu kredinin' müşterek borçlu müteselsil kefili olan davacının, alacaklıya ödediği borç miktarının, borcun diğer müşterek borçlu ve müteselsil kefili olan davalıdan rücuen tahsili için başlatmış olduğu icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

Borçlar Kanunu'nun 488. maddesinin ikinci cümlesinde, asıl borçlu ile birlikte teselsül halinde, kefiller arasında da teselsül kabul edilmiştir. Maddede bu husus, şeklinde ifade olunmuştur. Burada kanuni teselsülün varlığı söz konusu olup, bu hüküm de, aynı Kanun'un 146. maddesinde düzenlenen, müteselsil borçlular arasındaki rücu ilişkisinin özel bir uygulama yerinden ibarettir. O halde Borçlar Kanunu'nun 488. maddesi gereğince kendi payından fazla ödeme yapan kefilin, diğer birlikte kefile, halefiyet yolu ile rücu hakkı bulunmaktadır. Dava konusu olayda da gerek dava dışı asıl borçlu ve gerekse işbu davanın tarafları olan kefiller, H... Bankası'ndan alınan kredi nedeniyle müşterek borçlu ve müteselsil kefil durumunda olduklarından, davacının hissesinden