BANKA DAMGA VERGİSİ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ -TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12


Tarih 15.02.2011
Esas No 2011/20261
Karar No 2011/641
     www.neohukuk.net
- BANKA DAMGA VERGİSİ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ -TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

Özet

BANKALARA BORÇLARI NEDENİYLE KANUNÎ TAKİBE ALINMIŞ VEYA TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA BORÇLU DURUMDA OLAN KURUMLAR İLE BUNLARIN KEFİLLERİNİN VE İPOTEK VERENLERİN SAHİP OLDUKLARI TAŞINMAZLAR, İŞTİRAK HİSSELERİ, KURUCU SENETLERİ VE İNTİFA SENETLERİ İLE RÜÇHAN HAKLARININ, BU BORÇLARA KARŞILIK BANKALARA VEYA BU FONA DEVRİ, İSTİSNA KAPSAMINDA SAYILDIĞINA GÖRE, BANKALARIN YALNIZCA KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DEĞİL, HER TÜRLÜ ALACAKLARININ TAHSİLİ İÇİN YAPTIKLARI İCRA TAKİBİ NEDENİYLE YAPILAN İHALE SONUCU TAŞINMAZI ALACAKLARINA MAHSUBEN ALMALARI HALİNDE, ANILAN İŞLEMİN DAMGA VERGİSİNDEN MÜSTESNA OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKMEKTEDİR.İçerik

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5281 Sayılı Kanununun 8.maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun damga vergisinden istisna edilen işlemleri kapsayan (2) sayılı tablosuna 35 numaralı fıkra eklenmiştir. Bu fıkraya göre; "5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar," damga vergisinden istisna tutulmuştur.

5422 sayılı Kanun, 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13.06.2006 tarihli 5520 sayılı "Kurumlar Vergisi Kanunu"nun 36. maddesi gereği yürürlükten kaldırılmış ise de, 21.06.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 1/5.maddesindeki; "Diğer kanunlarla 5422 sayılı Kanuna yapılmış olan atıflar, ilgili olduğu maddeler itibariyle bu Kanuna yapılmış sayılır" düzenlemesi karşısında, 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun 35. fıkrasında yapılan atfın 5520 sayılı Kanunun 5.maddesine yapıldığının kabulü gerekir.

5520 Sayılı Kanunun 5/1-f maddesi gereğince; "Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fona devri....", istisna kapsamında sayıldığına göre, bankaların yalnızca kredi sözleşmesinden kaynaklanan değil, her türlü alacaklarının tahsili için yaptıkları icra takibi nedeniyle yapılan ihale sonucu taşınmazı alacaklarına mahsuben almaları halinde, anılan işlemin damga vergisinden müstesna olduğunun kabulü gerekmektedir.

O halde alacaklı bankanın damga vergisine yönelik şikayetinin kabulü yerine reddi isabetsizdir.