• KISMEN HACZİ CAİZ OLAN ŞEYLER ( Maaş İkramiye ve Diğer Hak ve Alacaklarının 1/4'ünden Fazlasının Haczedilemeyeceğine İlişkin Borçlunun Şikayeti - İcra Müdürü İşlemi Denetlenerek Borçlu ve Ailesinin Geçinmeleri İçin Lüzumlu Miktar Tespit Edilerek Ka
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12


Tarih 29.09.2009
Esas No 2009/8695
Karar No 2009/17278
   www.neohukuk.net

KISMEN HACZİCAİZ OLAN ŞEYLER ( Maaş İkramiye ve Diğer Hak ve Alacaklarının 1/4'ünden Fazlasının Haczedilemeyeceğine İlişkin Borçlunun Şikayeti - İcra Müdürü İşlemi Denetlenerek Borçlu ve Ailesinin Geçinmeleri İçin Lüzumlu Miktar Tespit Edilerek Karar Verileceği )

• EMEKLİMAAŞI ( Borçlunun Şikayetinin 1/4'ünden Fazlasının Haczedilemeyeceğine İlişkin Olduğu - Şikayetin Süreye Bağlı Olmadığı )

• BORÇLU VE AİLESİNİN GEÇİNMELERİ İÇİN GEREKLİ OLAN MİKTAR ( Borçlunun Şikayeti/Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler - İcra Müdürlüğü İşlemi Denetlenerek Bu Lüzumlu Miktar Tespit Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )

İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 83
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSSK) (5510): MADDE 93

Özet

 

Borçlunun şikayeti maaş, ikramiye ve diğer hak ve alacaklarının 1/4'ünden fazlasının haczedilemeyeceğine ilişkindir. Maaşlar tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar borçlu ve ailesinin geçimleri için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczedilebilir. Emekli maaşının haczedilemeyeceğine ilişkin şikayetlerde süreye tabi değildir. İcra müdürü işlemi denetlenerek borçlu ve ailesinin geçinmeleri için lüzumlu miktar tespit edilerek karar verilmelidir.

 

 İçerik

DAVA :

 

Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: