HAMİLİN, LEHTARA MÜRACAAT EDEBİLMESİ YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE, SENET KEŞİDECİSİNİN PROTESTO EDİLMESİNE BAĞLIDIR. ALACAKLI HAMİL, ANILAN MADDE KOŞULLARINDA PROTESTO KEŞİDE ETMEKSİZİN LEHTAR OLAN İTİRAZ EDEN BORÇLUYU TAKİP EDEMEZ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12     www.neohukuk.net


Tarih 17.02.2011
Esas No 2010/20612
Karar No 2011/1121

- TAKİBE İTİRAZ - HAMİLİN LEHTARA MÜRACAAT EDEBİLMESİ - BONOYA İLİŞKİN PROTESTO BELGESİNİN ALACAKLI VEKİLİNDEN İSTENMESİ GEREĞİ

Özet

HAMİLİN, LEHTARA MÜRACAAT EDEBİLMESİ YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE, SENET KEŞİDECİSİNİN PROTESTO EDİLMESİNE BAĞLIDIR. ALACAKLI HAMİL, ANILAN MADDE KOŞULLARINDA PROTESTO KEŞİDE ETMEKSİZİN LEHTAR OLAN İTİRAZ EDEN BORÇLUYU TAKİP EDEMEZ.İçerik

DAVA VE KARAR: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
TTK. nun 690. maddesi göndermesi ile bonolarda da uygulanması gereken aynı kanunun 626 ve 642/2 maddeleri gereğince hamilin, lehtara müracaat edebilmesi yasal süresi içerisinde, senet keşidecisinin protesto edilmesine bağlıdır. Alacaklı hamil, anılan madde koşullarında protesto keşide etmeksizin lehtar olan itiraz eden borçluyu takip edemez. Zira keşideci protesto edilmediği için lehtara karşı müracaat hakkını kaybeder.
Somut olayda, takip talepnamesine, takip dayanağı bonoya ilişkin protesto evrakı eklenmediği gibi alacaklı tarafından yargılama sırasında da sunulmamıştır.