ÖDEME EMRİ ŞİRKET YETKİLİSİ BULUNMADIĞINDAN DAİMİ ÇALIŞAN İMZASINA TEBLİĞ EDİLMİŞSE DE, EVRAKI ALMAYA YETKİLİ BİR KİŞİNİN OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILMAKSIZIN VE YETKİLİ KİŞİ YOK İSE BU HUSUS TEBLİĞ EVRAKINA ŞERH EDİLMEKSİZİN TEBLİĞ İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİĞİND
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12                www.neohukuk.net


Tarih 17.02.2011
Esas No 2010/20611
Karar No 2011/1122

-ŞİKAYET DAVASI -HÜKMİ ŞAHISLARA TEBLİGAT -ÖDEME EMRİNİN ŞİRKET YETKİLİSİ BULUNMADIĞINDAN DAİMİ ÇALIŞAN İMZASINA TEBLİĞ EDİLMESİ

Özet

SOMUT OLAYDA, ÖDEME EMRİ ŞİRKET YETKİLİSİ BULUNMADIĞINDAN DAİMİ ÇALIŞAN İMZASINA TEBLİĞ EDİLMİŞSE DE, EVRAKI ALMAYA YETKİLİ BİR KİŞİNİN OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILMAKSIZIN VE YETKİLİ KİŞİ YOK İSE BU HUSUS TEBLİĞ EVRAKINA ŞERH EDİLMEKSİZİN TEBLİĞ İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİĞİNDEN YAPILAN TEBLİGAT USULSÜZDÜR.İçerik

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlu vekilinin, yetki itirazı yanında, ödeme emri tebligatının usulüne uygun olmadığından bahisle şikayet tarihinin öğrenme tarihi olarak tespiti talebi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, tebligatın usulüne uygun olduğu gerekçesi ile şikayetin reddedildiği anlaşılmaktadır.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 12. maddesine göre, hükmi şahıslara tebligat selahiyetli mümessillerine, bunlar birden fazla ise yalnız birine yapılır. Aynı kanunun 13. maddesine göre de, tebliğ yapılacak bu kişiler, herhangi bir sebeple mutad iş saatlerinde işyerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde oldukları takdirde, tebliğ orada hazır bulunan memur ve müstahdemlerinden birine yapılır. Tebligat Tüzüğü'nün 18. maddesinde de, tüzel kişi adına, tebligatı kabul edecek kişi herhangi bir sebeple mutad iş saatlerinde bulunmadığı veya o sırada evrakı bizzat alamayacak durumda olduğu takdirde tebliğin, orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden birine yapılacağı, kendisine tebliğ yapılacak memur veya müstahdemin tüzel kişinin o yerdeki teşkilatı veya personeli içinde vazife itibariyle tüzel kişinin yetkilisinden sonra gelen kimse veya evrak müdürü gibi esasen bu kabil işlerle vazifelendirilmiş biri olması lazım geldiği, bunların da bulunmadığı tebliğ mazbatasında tespit edilmek şartıyla, o yerdeki diğer memur veya müstahdemlerinden birine yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Somut olayda, ödeme emri şirket yetkilisi bulunmadığından daimi çalışan Y. T. imzasına tebliğ edilmişse de, Tebligat Tüzüğü'nün 18.maddesinde belirtildiği şekilde, evrakı almaya yetkili bir kişinin olup olmadığı araştırılmaksızın ve yetkili kişi yok ise bu husus tebliğ evrakına şerh edilmeksizin tebliğ işlemi gerçekleştiğinden yapılan tebligat usulsüzdür.