İHTİYATİ HACİZ SIRASINDA VERİLEN İCRA KEFALETİ DE GEÇERLİ OLUP, ASIL BORÇLU HAKKINDA TAKİP İPTAL EDİLMEDİĞİ SÜRECE KEFALETİN GEÇERLİLİĞİ DEVAM EDER. ANCAK USULÜNE UYGUN İCRA KEFALETİ OLSA DAHİ HAKKINDA TAKİP YAPILAN BORÇLU YÖNÜNDEN TAKİP KESİNLEŞMEDİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12         www.neohukuk.net


Tarih 21.02.2011
Esas No 2010/21262
Karar No 2011/1181

- İCRA VE İFLAS DAİRELERİNDEKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN TUTANAK TUTULMASI- İLAM NİTELİĞİNİ HAİZ BELGELER

Özet

İHTİYATİ HACİZ SIRASINDA VERİLEN İCRA KEFALETİ DE GEÇERLİ OLUP, ASIL BORÇLU HAKKINDA TAKİP İPTAL EDİLMEDİĞİ SÜRECE KEFALETİN GEÇERLİLİĞİ DEVAM EDER. ANCAK USULÜNE UYGUN İCRA KEFALETİ OLSA DAHİ HAKKINDA TAKİP YAPILAN BORÇLU YÖNÜNDEN TAKİP KESİNLEŞMEDİKÇE İCRA KEFİLİNE İCRA EMRİ ÇIKARILAMAYACAĞI GİBİ, BORÇ MİKTARININ KESİNLEŞMEMESİ HALİNDE TAKİBİN DEVAMI DA MÜMKÜN DEĞİLDİR.İçerik

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: İİK’nun 38. maddesi gereğince icra dairesindeki, kefaletler ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. Üçüncü kişilerin icra dairesi önünde takip borçlusunun borcuna kısmen veya tamamen kefil olması, diğer bir ifade ile borçlunun borcun ödenmesini kısmen veya tamamen üstlenmesi halinde icra kefaleti doğar. Kefaletin geçerli olabilmesi için, kefilin beyanının icra tutanağına geçirilmesi ve tutanağın altının imzalanması gerekir (İİK.m.8). Ayrıca kefilin kefil olduğu miktarın belirli olması (borcun tamamı veya kefalet kısmi ise kısmen kefil olunan miktar) ve kefaletin herhangi bir koşula bağlı olmaması gerekir. Maddede de açıkça belirtildiği gibi buradaki kefalet müteselsil kefalettir.

İhtiyati haciz sırasında verilen icra kefaleti de geçerli olup, asıl borçlu hakkında takip iptal edilmediği sürece kefaletin geçerliliği devam eder. Ancak usulüne uygun icra kefaleti olsa dahi hakkında takip yapılan borçlu yönünden takip kesinleşmedikçe icra kefiline icra emri çıkarılamayacağı gibi, borç miktarının kesinleşmemesi halinde takibin devamı da mümkün değildir.

Somut olayda asıl icra müdürlüğünün talimatı üzerine ... talimat icra müdürlüğünce 25.12.2008 tarihinde asıl borçlu ...’nin belirtilen adresine hacze gidilmiştir. Haciz mahallinde hazır bulunan şikayetçiler tarafından, toplam dosya borcu olan 7.390 TL’ye icra kefili olunarak 10.01.2009 tarihinde ödeme beyanında bulunulduğu, alacaklı vekilince icra kefilliğinin kabul edildiği, icra kefilliğinin yasal sorumluluğu ihtaren anlatılarak tutanağın imzalandığı görülmüştür. Dosya arasında örneği bulunan asıl icra müdürlüğü (....İcra Müdürlüğü) dosyasının incelenmesinde bu kefalete ilişkin icra kefalet harcının 26.12.2008 tarihinde yatırıldığı, asıl borçluya örnek (10) ödeme emrinin 19.12.2008 tarihinde, yine şikayetçi borçlulara (icra kefillerine) 4-5 icra emrinin de 31.12.2008 tarihinde tebliğ edildiği görülmüştür. Şu durumda anılan tebligatın usulsüz olduğu dava dilekçesinde de ileri sürülmediğine göre 09.01.2009 tarihinde yapılan başvuru süresinde değildir.