Dava, davacının yurt dışında geçen çalışmalarını 3201 sayılı Yasa kapsamında borçlanma hakkı bulunduğunun tespiti ile Kurum tarafından çıkarılan muarazanın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece istemin kabulü ile davacının 05.06.1979-26.07.1982
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 21   www.neohukuk.net


Tarih 01.03.2011
Esas No 2011/1717
Karar No 2011/1761

- SATAŞMANIN ÖNLENMESİ DAVASI - HÜKMÜN KESİNLEŞMESİNE ENGEL OLAN YENİ DURUM - DÖRT AYLIK SÜRE HAKKINDA BİR KARAR VERMESİ GEREĞİ- DAVACININ 3201 SAYILI YASA KAPSAMINDA BORÇLANMA HAKKI BULUNDUĞUNUN TESPİTİ

Özet

HÜKÜMDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN VE HÜKMÜN KESİNLEŞMESİNE ENGEL OLAN BU YENİ DURUM KARŞISINDA MAHKEMENİN KURUM TARAFINDAN KABUL EDİLEN VE DAVANIN KONUSUZ KALMASI SONUCUNU DOĞURAN 01.07.1982-01.11.1982 TARİHLERİ ARASINDAKİ DÖNEME AİT 4 AYLIK SÜRE HAKKINDA BİR KARAR VERMESİ İÇİN HÜKMÜN BOZULMASI GEREKİRİçerik

Dava: Davacı, 3201 sayılı Yasa kapsamında borçlanma hakkı bulunduğunun tespiti ile muarazanın giderilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Karar: Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Mehmet Beleç tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

1 - Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici nedenlere göre davalı Kurumun aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2 - Dava, davacının yurt dışında geçen çalışmalarını 3201 sayılı Yasa kapsamında borçlanma hakkı bulunduğunun tespiti ile Kurum tarafından çıkarılan muarazanın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece istemin kabulü ile davacının 05.06.1979-26.07.1982 tarihleri arasındaki süreyi 3201 sayılı Yasa kapsamında borçlanabileceğinin tespitine karar verilmiştir.