Hukuk hakimi, ceza hakiminin mahkumiyet kararına dayanak yaptığı maddi olaylarla bağlı olup olayların başka şekilde gerçekleştiğini benimseyemez. Ceza mahkemesinde haksız fiil öğelerinden eylem, illiyet bağı, hukuka aykırılık yönleri saptanmış ise bu
Yargıtay
3. Hukuk Dairesi,
Esas: 2011/14014, Karar: 2011/14639

Hukuk hakimi, ceza hakiminin mahkumiyet kararına dayanak yaptığı maddi olaylarla bağlı olup olayların başka şekilde gerçekleştiğini benimseyemez. Ceza mahkemesinde haksız fiil öğelerinden eylem, illiyet bağı, hukuka aykırılık yönleri saptanmış ise bu durumlar hukuk hakimini de bağlar.


Dava dilekçesinde 2.949 TL tazminatın yasal faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili dilekçesinde, davalının devlet ormanından 30 adet yaş kızılçam ağacını motorlu testere ile kestiğini beyan ederek 2.949 TL. idare zararının yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davalının bu eylemi nedeni ile ceza mahkemesinde mahkumiyetine karar verildiği ancak, kararın henüz kesinleşmediği anlaşılmıştır.

Her ne kadar BK. 53. maddesi gereğince ceza hakiminin kusura ilişkin kararı hukuk hakimini bağlamaz ise de ceza hakiminin kararına dayanak yaptığı maddi olaylara bağlı olup hukuk hakimi olayların başka şekilde gerçekleştiğini benimseyemez.

BK.'nun 53. maddesine göre hukuk hakimi, ceza hakiminin mahkumiyet kararına götüren olaylarla bağlıdır. Ceza mahkemesinde haksız fiil öğelerinden eylem, illiyet bağı, hukuka aykırılık yönleri saptanmış ise ,bu durumların hukuk hakimini de bağlayacağı açıktır.

Öyle ise mahkemece,yukarıdaki ilke ve esaslar gözetilerek davalı hakkında verilen mahkumiyet kararının kesinleşmesi beklenerek,hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

KARAR : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 04.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."