CEZA DAVASINDA VEKİLE ÖDENEN ÜCRETİN DE TALEP EDİLMESİ KARŞISINDA, AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE HESAPLANACAK VEKALET ÜCRETİNİN MADDİ TAZMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLMESİ GEREKTİĞİ,
YARGITAY
9. Ceza Dairesi 2003/429 E.N , 2003/804 K.N.

www.neohukuk.net
HAKSIZ OLARAK TUTUKLU KALINAN GÜNLER İÇİN TAZMİNAT

Özet
1- DÜZENLİ GELİRİ VE İŞİ OLMADIĞI ANLAŞILAN DAVACININ, MADDİ TAZMİNAT HESABININ ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKTİĞİ,

2- MADDİ TAZMİNATIN NET ELE GEÇECEK MİKTAR ÜZERİNDEN HESAPLANMASI GEREKTİĞİ,

3- MADDİ TAZMİNAT HESABINDA GERÇEK MADDİ ZARARIN NAZARA ALINMASI GEREKTİĞİ, TUTUKLU KALINAN SÜREDE DAVACIYA VERİLEN HARÇLIK İLE AİLESİNİN CEZAEVİ ZİYARETİ MASRAFLARININ DİKKATE ALINMAYACAĞI,

4- CEZA DAVASINDA VEKİLE ÖDENEN ÜCRETİN DE TALEP EDİLMESİ KARŞISINDA, AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE HESAPLANACAK VEKALET ÜCRETİNİN MADDİ TAZMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLMESİ GEREKTİĞİ,

5- DAVACI VEKİLİ YARARINA KARAR TARİHİNDEKİ TARİFEYE GÖRE DİLEKÇE YAZMA ÜCRETİNİN VEKALET ÜCRETİ OLARAK TAYİNİ GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ DOĞRU DEĞİLDİ.İçtihat Metni

Haksız olarak tutuklu kaldığı günler için 466 sayılı Kanun gereğince tazminat isteğinde bulunan Ali'ye 229.928.800 lira maddi, 500.000.000 lira manevi tazminat ile 480.000.000 lira avukatlık ücreti verilmesine dair Antalya ikinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 13.6.2002 gün ve 2000/320 D.iş Esas, 2000/320 D.iş Karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ve davalı vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 45. maddesi uyarınca davanın esas defterine kaydedilerek dosya üzerindeki kanuni işlemlerin buna göre yürütülmesi gerekirken, değişik işler defterine kaydı ile incelemeye devam olunması sonuca etkili olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Ancak;

1) Davacının serbest inşaat ustası olduğuna dair delil ibraz edemediği, bu nedenle düzenli geliri ve işi olmadığının anlaşılması karşısında, maddi tazminat hesabının asgari ücret üzerinden yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

2) Maddi tazminatın yasal kesintiler çıkarıldıktan sonra net ele geçecek miktar üzerinden hesaplanması gerektiğinin düşünülmemesi,

3) Maddi tazminat hesabında, gerçek maddi zararın nazara alınması gerektiği gözetilmeden, davacıya tutuklu kaldığı sürede verilen harçlık ile, ailesinin cezaevi ziyaretlerinde yaptıkları masrafların da dahil edilmesi,

4) Dava dilekçesinde, ceza davasında vekile ödenen ücretin de talep edilmiş olması karşısında; avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesaplanacak vekalet ücretinin maddi tazminatın kapsamına dahil edilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

5) 2.5.2001 gün ve 4667 sayılı Yasa ile değişik 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 164, 168/son maddeleri uyarınca davacı vekili yararına karar tarihindeki tarifeye göre "dava ve takiplerin dışındaki hukuki yardımlarda ödenecek ücret" kısmında gösterilen dilekçe yazma ücretinin vekalet ücreti olarak tayini gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı, davacı ve davalı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 12.5.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.