SONUÇ CEZAYA, ZOR ALIMINA KARAR VERİLEN, EŞYANIN CİF DEĞERİNİN İLAVE EDİLMEMESİ SURETİYLE EKSİK NİSPİ VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ YASAYA AYKIRIDIR.
YARGITAY
7. Ceza Dairesi 2002/14018 E.N , 2003/3480 K.N.
              www.neohukuk.net
İlgili Kavramlar

CİF DEĞERİNİN TESPİTİ
NİSPİ VEKALET ÜCRETİ
TOPLU KAÇAKÇILIK

Özet
1) DAVA KONUSU TEKEL 2000 SİGARALARININ TİCARET İLE UĞRAŞAN SANIKLAR TARAFINDAN TEMİN EDİLİP ŞEKLİNE GÖRE SAHTE AMBALAJLI VE KAÇAK OLDUĞUNU BİLMELERİNİN GEREKTİĞİ, SANIKLAR (KN) İLE (ÖK)NIN MADDİ VE MANEVİ DAYANIŞMA İÇİNDE BİRLİKTE HAREKET ETTİKLERİANLAŞILDIĞINDAN EYLEMLERİNİN 1918 SAYILI YASANIN 27. MADDESİ KAPSAMINDA TOPLU KAÇAKÇILIK SUÇUNU OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMELİDİR.

2) DAVA KONUSU SİGARALARIN CİF DEĞERİNİN TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL'DAN SORULUP BUNA GÖRE GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİN GÜMRÜK İDARESİNE HESAP)'ATTIRILARAK HÜKME ESAS ALINMASI GEREKİR.

3) SONUÇ CEZAYA, ZOR ALIMINA KARAR VERİLEN, EŞYANIN CİF DEĞERİNİN İLAVE EDİLMEMESİ SURETİYLE EKSİK NİSPİ VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ YASAYA AYKIRIDIR.


İçtihat Metni

1918 sayılı Kanuna muhalefetten sanıklar Saim ve arkadaşları haklarında yapılan duruşma sonunda: Sanıklar Kamil ve Önder'in beraatlerine diğer sanık Saim'in hükümlülüğüne ve zoralıma dair (Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 19.6.2000 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi mü-dahil hazine vekili ve tekel vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 19.6.2002 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

l- Gümrük eşyası niteliğinde bulunan sigaralar yönüyle Tekel idaresinin davaya katılma ve hükmü temyize yetkisi bulunmadığı gibi müdahilliğine karar verilmesi de hükmü temyize hak kazandırmayacağından Tekel vekilinin temyiz inceleme isteğinin CMUK'nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

II- Müdahil hazine vekilinin sanıklar Kamil ve Önder'e yönelik temyizi üzerine yapılan incelemede;

Sanık Kamil'in sanık Saim'den satın alarak diğer sanık Önder vasıtası ile bakkal ve büfelere pazarladığı yurt dışında sahte ambalajla üretilip yurda yasal olmayan yollardan sokulduğu tespit edilen dava konusu Tekel 2000 sigaralarının ticaret ile uğraşan sanıklar tarafından temin edilip şekline göre sahte ambalajlı ve kaçak olduğunu bilmelerinin gerektiği, sanıklar Kamil ile Önder'in maddi ve manevi dayanışma içinde birlikte hareket ettikleri cihetle, eylemlerinin 1918 sayılı Yasanın 27. maddesi kapsamında toplu kaçakçılık suçunu oluşturduğu gözetilerek, mahkumiyetleri yerine oluş ve dosya içeriğine uygun düşmeyen gerekçeyle yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi,

III- Müdahil hazine vekilinin sanık Saim'e yönelik temyizine gelince; Sair temyiz itirazları yerinde değilse de;

1- Tekel Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğünün 2.8.2000 tarihli yazısında bildirilen cif değerin malın üretim yerindeki satış fiyatı, sigorta masrafı ve taşıma ücreti toplamına göre tespit edilmediği hususu da gözetilerek, dava konusu sigaraların cif değerinin Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol işletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul'dan sorulup buna göre gümrüklenmiş değerin Gümrük idaresine hesaplattırılarak hükme esas alınması gerekirken , davada taraf durumunda bulunan Gümrük idaresinin belirlediği cif değer miktarı üzerinden hesapladığı gümrüklenmiş değer üzerinden ceza tayini,

2- Sonuç cezaya zoralımına karar verilen eşyanın cif değerinin ilave edilmemesi suretiyle eksik nispi vekalet ücretine hükmedilmesi,

3- 4421 sayılı Yasa ile değişik 647 sayılı Yasanın 5. maddesinde mahsup miktarlarının her yıl yeniden değerleme oranına göre arttırılacağının öngörüldüğü cihetle, sanığın tazmini para cezasını ödemede acze düşüp, hapse çevrilmesi gereken tarihte yürürlükte olacak yeniden değerleme oranına göre infaz sırasında hesaplanması gerektiği gözetilmeden çevrili hapis süresinin gösterilmesi suretiyle infazı tahdit eder şekilde hüküm tesisi,

Yasaya aykırı, müdahil hazine vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi (BOZULMASINA), 27.5.2003 günü oybirliğiyle karar verildi.