İSTİHKAK VE TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI, GENEL HÜKÜMLERE GÖRE GENEL MAHKEMELERDE GÖRÜLÜR VE HARCA TABİDİR. TAKİP KONUSU ALACAK TUTARI İLE HACZEDİLEN MALIN VEYA İPTAL DAVASINA KONU TASARRUFUN DEĞERİNDEN HANGİSİ DAHA AZ İSE ONA GÖRE NİSPİ KARAR VE İLAM
21. Hukuk Dairesi 2007/13006 E., 2007/20656 K.

HARÇ

İSTİHKAK DAVASI

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI

       www.neohukuk.net

“ÖZET”

İSTİHKAK VE TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI, GENEL HÜKÜMLERE GÖRE GENEL MAHKEMELERDE GÖRÜLÜR VE HARCA TABİDİR. TAKİP KONUSU ALACAK TUTARI İLE HACZEDİLEN MALIN VEYA İPTAL DAVASINA KONU TASARRUFUN DEĞERİNDEN HANGİSİ DAHA AZ İSE ONA GÖRE NİSPİ KARAR VE İLAM HARCI İLE NİSPİ VEKALET ÜCRETİNİN HESAPLANMASI GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen kararın temyizen tetkiki davacı-karşı davalılar (3. kişiler) ile davalı-karşı davacı (alacaklı) vekili tarafından istenmiş, mahkemece ilamında belirtildiği şekilde isteğin reddine karar verilmiştir. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan sonra tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Uyuşmazlık, İcra ve İflas Kanunu’nun 96 ve onu izleyen maddelerine dayalı üçüncü kişinin istihkak davası ile davalı alacaklı tarafından İcra ve İflas Kanunu’nun 97/17. maddesine dayalı olarak açılan karşılık tasarrufun iptali davasına ilişkindir.

İstihkak davaları, İcra ve İflas Kanunu’nun 97/11 ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 512. maddeleri gereği genel hükümlere göre görülür ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 16. maddesi ile 1 sayılı tarifedeki nispi esas üzerinden harca tabidir. Hal böyle olunca, alacak tutarı ile haczedilen dava konusu malın değerinden hangisi az ise, o değer üzerinden
%054 oranında hesaplanacak nispi karar ve ilam harcının ¼’ü Harçlar Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca peşin olarak alındıktan sonra yargılamaya devam olunması gerekirken, yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe sonraki işlemlerin yapılamayacağını öngören aynı Yasa’nın 32. maddesine aykırı olarak eksik alınan peşin nispi harçla yetinilerek davaya eksik harçla bakılması ve kamu düzeni ile ilgili olan bu hususun gözardı edilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Aynı şekilde, karşılık tasarrufun iptali davaları da İcra ve İflas Kanunu’nun 97/11-281 ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 512. maddeleri gereği genel hükümlere göre görülür ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 16. maddesi ile 1 sayılı tarifedeki nispi esas üzerinden harca tabidir. Hal böyle olunca, takip konusu alacak tutarı ile iptal davasına konu tasarrufun değerinden hangisi az ise, o değer üzerinden %054 oranında hesaplanacak nispi karar ve ilam harcının ¼’ü Harçlar Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca peşin olarak alındıktan sonra yargılamaya devam olunması gerekirken, yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe sonraki işlemlerin yapılamayacağını öngören aynı Yasa’nın 32. maddesine aykırı olarak peşin alınan maktu harçla yetinilerek davaya eksik harçla bakılması ve kamu düzeni ile ilgili olan bu hususun gözardı edilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Mahkemenin kabulüne göre de, mahkemece takibin talikine veya ihtiyati tedbir yolu ile icranın durdurulmasına karar verilmediğine göre, İcra ve İflas Kanunu’nun 97/13. maddesinde açıklandığı şekilde, bu dava nedeniyle üçüncü kişinin tutumu sonucu, alacağın tahsili geciktiğinden söz edilemeyeceğinden alacaklı yararına %40 tazminata hükmedilmesi isabetsizdir.

Öte yandan, istihkak davalarında alacak miktarı ile haczedilen malların değerinden hangisi az ise onun üzerinden hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre nispi avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekir. Benzer şekilde, karşılık tasarrufun iptali davalarında da, takip konusu alacak tutarı ile iptal davasına konu tasarrufun değerinden hangisi az ise, o değer üzerinden hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre nispi avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekir. Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmadan ve alacaklı lehine hükmedilen avukatlık ücretinin neye göre hesaplandığı, ayrıca söz konusu avukatlık ücretinin tasarrufun iptali davasını da kapsayıp kapsamadığı gösterilmeden yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.


O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Yukarıdaki gerekçelerle hükmün (BOZULMASINA), bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde taraflara iadesine, 14.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.