KENDİSİNE ÖDEME YAPILABİLMESİ İÇİN MEVZUATA UYGUN OLARAK İBRANAME VE TAAHHÜTNAME İMZALAYARAK ALACAĞINDAN VAZGEÇEN DAVALI, SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN VEKALET ÜCRETİNDEN SRUMLU TUTULAMAZ. ANCAK, VEKALETİN BAŞLADIĞI TARİHTEN İBRANAME VE TAAHHÜTNAMENİN İMZALAN
YARGITAY
13. Hukuk Dairesi 2009/4973 E.N , 2009/12187 K.N.

İlgili Kavramlar
               www.neohukuk.net
VEKALET ÜCRETİ
FERAGAT

Özet
KENDİSİNE ÖDEME YAPILABİLMESİ İÇİN MEVZUATA UYGUN OLARAK İBRANAME VE TAAHHÜTNAME İMZALAYARAK ALACAĞINDAN VAZGEÇEN DAVALI, SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN VEKALET ÜCRETİNDEN SRUMLU TUTULAMAZ. ANCAK, VEKALETİN BAŞLADIĞI TARİHTEN İBRANAME VE TAAHHÜTNAMENİN İMZALANDIĞI TARİHE KADAR AVUKATIN SAĞLADIĞI HUKUKİ YARDIM NEDENİYLE EMEK VE MESAİSİNE KARŞILIK OLMAK ÜZERE HAK VE NESAFETE UYGUN BİR AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatmca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalının avukatı olarak idare mahkemesinde BBDK ve Sermaye Piyasası Kurulu aleyhine açtığı dava sonuçlanacakken, davalı tarafından kurumun yaptığı ödeme kabul edilerek davadan vazgeçildiğini, ancak vekalet ücretinin ödenmediğini öne sürerek, 7563 YTL'nin tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı avukatın, davalının vekili olarak Ankara Altıncı İdare Mahkemesinin 2004/86 esas sayılı dosyası İle 37.577.70 YTL'nin tahsili istemiyledava açtığı, İdare Mahkemesince 14.11.2007 tarihli kararla, 16.12.2003 tarih ve 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, davacıya 37.577.70 YTL ödeme yapıldığı ve davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmedildiği, taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmadığı, dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Davacı, dava neticeleneceği sırada davalının yapılan ödemeyi kabul ederek davadan vazgeçtiğini, vekalet ücretini de ödemediğini belirterek, eldeki davayı açmıştır. Davalı ise, 700 YTL vekalet ücreti için sözlü anlaşma bulunduğunu ve bu miktarın da belge alınarak ödendiğini savunmuştur. Mahkemece, davalıya ödenen 37.577.70 YTL'nin %10'u üzerinden hesaplanan vekalet ücreti ile, davacı avukatın azledilmemesi halinde İdare Mahkemesinde AAÜT gereğince davacı avukat yararına hükmedilecek vekalet ücretinin toplamına karar verilmiştir. 16.12.2003 tarih ve 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 14. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan T. İ... Bankası TAŞ nezdinde bulunan tasarruf ticari kuruluşlar ve diğer kuruluşlar mevduatının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca ödenmesine ilişkin esas ve usuller hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesinin a bendinin 2. fıkrasında, "... hak sahiplerine ekte yer alan ibraname ve taahhütname alınmak kaydıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ödeme yapılacağı../' hükmüne yer verilmiş olup, hak sahiplerine ödeme yapılması fırsatını doğuran bu hükümden yararlanmanın ön koşulu madde metninden de açıkça anlaşılacağı üzere, ibraname ve taahhütname imzalanmasıdır. Bu durum da yasal bir zorunluluk olup, mevzuata uygun davranarak alacağından vazgeçen davalı aleyhine sonuç doğurması kabul edilemez. O halde, davalı, yukarıda hesaplanan şekilde vekalet ücretinin tamamından sorumlu tutulamaz. Ancak vekaletin başladığı tarihten, davalı tarafından kendisine yapılan ödeme nedeniyle imzaladığı ibraname ve taahhütname tarihine kadar, davacının davalıya sağladığı hukuki yardım nedeniyle sarfedilen emek ve mesaiye karşılık, hak ve nesafete uygun bir avukatlık ücretinin ödenmesi gerektiği de, kabul edilmelidir. Mahkemece, davacı avukatın davalının vekili sıfatıyla ibraname ve taahhütname tarihine kadar sarfetmiş olduğu emek ve mesai değerlendirilerek, davacının hak ve nesafete göre alması gereken vekalet ücreti tespit edilip, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde Avukatlık Kanunu'na ve Tarifeye göre hesaplanan vekalet ücretinden davalının tümüyle sorumlu tutulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davalı yararına (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, 26.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.