DAVALI İDARE, DAVANIN AÇILMASINA SEBEBİYET VERMEDİĞİNDEN, MAHKEMECE YARGILAMA GİDERLERİ İLE VEKALET ÜCRETİNİN DAVALI İDAREYE YÜKLETİLMESİNDE İSABET BULUNMADIĞI HAKKINDA.
DANIŞTAY
9. Daire 2006/1483 E.N , 2008/704 K.N.

İlgili Kavramlar
                          www.neohukuk.net
YARGILAMA USULÜ
YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİ

Özet
DAVALI İDARE, DAVANIN AÇILMASINA SEBEBİYET VERMEDİĞİNDEN, MAHKEMECE YARGILAMA GİDERLERİ İLE VEKALET ÜCRETİNİN DAVALI İDAREYE YÜKLETİLMESİNDE İSABET BULUNMADIĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

Davacı şirketten 2000-2004 yıllarına ilişkin arsa, çevre temizlik vergisi ek vergiler ve usulsüzlük cezaları ile gecikme faizinin tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemiyle açılan davada; Mahkemelerince verilen ara kararı üzerine davalı idarece cevaben; davacı şirketin ödeme emirleri içeriği vergileri 19.4.2005 tarihli ödeme makbuzları karşılığı ödemesi nedeniyle dava konusu ödeme emirlerinin iptal edildiği bildirildiğinden, davanın konusunun ortadan kalktığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmeden İstanbul 3. Vergi Mahkemesinin 6.12.2005 tarih ve E-.2005/365, K:2005/2278 sayılı kararının; davacı şirket, kendi iradesi ile ödeme emirleri içeriği vergileri ve cezalan ödediğinden, Mahkemece konusu kalmayan davada yargılama giderleri ile vekalet ücretinin idarelerine yükletilmesinin yasal olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti:Cevap verilmemiştir.

Danıştay Savcısı Buket Oral'ın Düşüncesi:İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Tetkik Hakimi Güneş Kurtoğlu Karacık'ın Düşüncesi:Dosyanın incelenmesinden, davalı idarenin, davanın açılmasına sebebiyet vermediği anlaşıldığından, Vergi Mahkemesi kararının yargılama giderleri ile vekalet ücretine ilişkin hüküm fıkrasının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü: Olayda, ödeme emirlerinin iptali istemiyle açılan davada karar verilmesine yer olmadığına hükmeden Vergi Mahkemesi kararının yargılama giderleri ve vekalet ücreti yönünden bozulması istenilmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, dava konusu ödeme emirlerinin iptali istemiyle davacı şirket vekili tarafından 25.2.2005 tarihinde dava açıldığı, akabinde 19.4.2005 tarihli tahsilat makbuzları ile bu ödeme emirleri içeriği vergi ve cezaların davacı şirket tarafından ödenmesi üzerini davalı idarece sözkonusu ödeme emirlerinin iptal edildiği ve davacı şirketin 21.12J2000 tarihinde iktisap ettiği ve tapusunda tarla yazan taşınmazına bu tarihten itibaren %3 organında arsa vergisi yerine %2 oranında bina vergisi ödemesi nedeniyle aradaki farkın tahsili i amacıyla dava konusu ödeme emirlerinin düzenlendiği anlaşılmış olup, bu hali ile davalı idarenin davanın açılmasına sebebiyet verdiğinden söz edilemeyeceğinden ve davacı
şirket, kendi rızası ile ödeme emirleri içeriği borçlan ödediğinden, yargılama giderleri ve davacı vekiline ait vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Kaldı ki, davacı şirket tarafından verilen ve 18.11.2004 tarihinde Yakuplu Belediye Başkanlığı kayıtlarına giren dilekçede; davalı idarenin mücavir alanına dahil olan taşınmazların hatalı beyan edilmesinden kaynaklanan vergi cezalarının tamamının Vergi Usuf Kanununun 376. maddesinde yer alan pişmanlık hükümleri uyarınca ödenmek istenildiği de belirtilmiş bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne, İstanbul 3. Vergi Mahkemesinin 6.12.2005 tarih ve E:2005/365, K:2005/2278 sayılı kararının, yargılama giderleri ve vekalet ücretine ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına 12.2.2008 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Dayandığı hukuki ve yasal nedenlerle Vergi Mahkemesi kararı yerinde görülmüş olup, ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın yargılama giderleri ile vekalet ücretine ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddi gerektiği oyu ile verilen karara katılmıyorum.