POSTA GİDERİNİN TAMAMLANMAMASI NEDENİYLE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLDİĞİ HALDE, VEKİL İLE TEMSİL OLUNAN İDARE LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİNDE USUL HÜKÜMLERİNE UYARLIK GÖRÜLMEDİĞİ HAKKINDA
DANIŞTAY
11. Daire 2002/2983 E.N , 2005/413 K.N.

İlgili Kavramlar
                           www.neohukuk.net
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI
POSTA GİDERİNİN TAMAMLANMAMASI
VEKALET ÜCRETİ

Özet
POSTA GİDERİNİN TAMAMLANMAMASI NEDENİYLE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLDİĞİ HALDE, VEKİL İLE TEMSİL OLUNAN İDARE LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİNDE USUL HÜKÜMLERİNE UYARLIK GÖRÜLMEDİĞİ HAKKINDA.


İçtihat Metni

İstemin Özeti :Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de mühendis olarak görev yapan davacının, sözleşme ücretinin yükseltilmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada, Konya İdare Mahkemesinin 24.10.2001 tarih E:2000/1675, K:2001/1150 sayılı kararıyla; posta ücretinde, tebliğ işlemlerinin yapılmasını engelleyecek şekilde azalma olduğundan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6/5. maddesi uyarınca, usulüne uygun olarak yapılan tebligatlar neticesinde, söz konusu eksikliğin giderilmediği gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Davalı idare tarafından, vekalet ücretine hükmedilmediği ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Abdurrahman Şimşeksoy

Düşüncesi : Dosyanın incelenmesinden, usulüne uygun olarak yapılan tebligatlara karşın, ihtiyaç duyulan posta giderinin tamamlanmaması nedeniyle davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği halde, vekil ile temsil olunan idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi usul hükümlerine aykırılık oluşturduğundan, idare mahkemesi kararının bu nedenle bozulması gerektiği düşünülmektedir..

Danıştay Savcısı : Sadri Bozkurt

Düşüncesi : Dava dosyasının incelenmesi sonucunda: Davanın açılmamış sayılmasına dair idare mahkemesi kararının davacının aleyhine hüküm ve sonuç doğurması nedeniyle davadan haksız çıkan taraf olan davacının, karşı taraf avukatına uyuşmazlığın çözümünde geçen emeği karşılığında vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden, temyiz konusu idare mahkemesi kararının vekalet ücretine ilişkin hüküm fıkrası yönünden bozulmasının uygun olacağı düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. maddesinde görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi durumunda, Tarifede yazılı ücretin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise tamamına hükmedileceği belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; davacının, sözleşme ücretinin yükseltilmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada, davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği halde, vekil ile temsil olunan davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmediği anlaşılmıştır.

Bu durumda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31. maddesinin yollamada bulunduğu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 417. maddesine aykırılık oluşturduğu anlaşılan idare mahkemesi kararının, vekalet ücreti yönünden bozulması gerekmektedir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Konya İdare Mahkemesinin 24.10.2001 tarih E:2000/1675, K:2001/1450 sayılı kararının vekalet ücreti yönünden bozulmasına 7.2.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.