AVUKAT ARACILIĞIYLA TAKİP EDİLEN DOSYADA, VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMİŞ OLMASININ BOZMA NEDENİ OLDUĞU HAKKINDA.
DANIŞTAY
2. Daire 2004/2293 E.N , 2004/1060 K.N.

İlgili Kavramlar
                  www.neohukuk.net
AVUKAT ARACILIĞI İLE TAKİP EDİLEN DOSYA
BOZMA SEBEBİ
VEKALET ÜCRETİ
YARGILAMA GİDERLERİ

Özet
AVUKAT ARACILIĞIYLA TAKİP EDİLEN DOSYADA, VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMİŞ OLMASININ BOZMA NEDENİ OLDUĞU HAKKINDA.


İçtihat Metni

SSK Başkanlığı bünyesinde İş Kazaları Dairesinde şe> olaral görev yapan davacının, Açıköğretim Fakültesi İlkokul Öğretmenliği Lisans Tamamlara Programını bitirmesi nedeniyle 3. dereceli kadroda 2. derecenin 5. kademesine yapıla intibakının 1. derecenin 2. kademesi 2200 ek göstergeye göre düzeltilmesi için yaptıi başvurunun reddine ilişkin 15.9.2000 gün ve 51091 sayılı işlemin iptali istemiyle açtı-davanın reddi yolunda Ankara 7.İdare Mahkemesi'nce verilen 27.10.2003 gün! E:2003/1530, K:2003/1272 sayılı kararın, kurum lehine vekalet ücretine hükmedilmediği ileri sürerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti: Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: .... ....

Düşüncesi: Yargılama sırasında davalı idarenin avukat vasıtasıyla temsil edilmesine ve davanın reddine karar verilmesine rağmen, davalı lehine vekalet ücreti ödenmesine karar verilmediği anlaşılmaktadır.

Mahkeme kararının bu yönüyle hukuka aykırı olduğundan, davalının temyiz isteminin kabulü, yargılama giderlerine ilişkin hüküm fıkrasının, yeniden karar verilmek üzere bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı: .... ....

Düşüncesi: Davacının üst öğrenimi bitirdiği sebebiyle intibakının yapılması isteminin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı reddeden idare mahkemesi kararının vekalet ücreti yönünden temyizen incelenerek bozulması istemidir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 24/f maddesinde; yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiğinin kararlarda bulunacak hususlardan olduğu öngörülmüş ve 31. maddesiyle göndermede bulunduğu 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 423/6. maddesinde takdir olunacak vekil ücretleri yargılama giderleri arasında sayılmıştır.

Bu durumda, davanın reddedilmesi nedeniyle davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminipr'kabulüyle vekalet ücreti yönünden İdare Mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31.maddesinin göndermede bulunduğu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 423/6 ncı maddesinde vekalet ücreti de yargılama giderleri arasında sayılmış olup, 417 nci maddede ise yargılama giderlerinin davada haksız çıkan tarafa yükletileceği belirtilmiştir.

Olayda işin esasına girilerek reddedilen davada, davalı idare avukat vasıtasıyla temsil edilmiş, ancak kararda davalı lehine vekalet ücreti takdir edilmemiştir. Bu durumda, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre davalı idare lehine vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken, bu hususa kararda yer verilmemesi yerinde görülmemiştir.

Bu nedenle, Ankara 7.İdare Mahkemesinin 27.10.2004 gün ve E:2003/1530, K:2003/1272 sayılı kararının vekalet ücreti yönünden bozulmasına 5.11.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.