DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ DURUMUNDA, VEKİL İLE TEMSİL OLUNAN DAVALI KURUM LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA.
DANIŞTAY
11. Daire 2004/3743 E.N , 2007/1540 K.N.

            www.neohukuk.net
Özet
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ DURUMUNDA, VEKİL İLE TEMSİL OLUNAN DAVALI KURUM LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA.


İçtihat Metni

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı):Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

Vekili: Av....

Karşı Taraf (Davacı) : ...

İsteğin Özeti:Davacının, davalı idarede hemşire olarak görev yapmakta iken 61 yaşını doldurmuş olması nedeniyle emekliye sevk edilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada; davacının gösterdiği adreste tebligat yapılamaması nedeniyle dava dosyasının 11.6.2003 tarihinde işlemden kaldırıldığı ve işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde yeni adres bildirilmediği gerekçesiyle davanın açılmamış sayılması yolundaki Ankara 6. İdare Mahkemesinin 14.7.2004 gün ve E:2003/915, K.-2004/1363 sayılı kararının; davalı idare tarafından, lehlerine vekalet ücretine hükmedilmediği bu yönüyle kararın bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Mehmet Ali Gümüş

Düşüncesi:Avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi durumunda da vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği hususu öngörüldüğü halde, dayalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmediği anlaşılan mahkeme kararının bu yönüyle bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı: Handan Yağuş

Düşüncesi: Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde hemşire olarak görev yapmakta iken 61 yaşını doldurmuş olması nedeniyle emekliye sevk edilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, davacıya gösterdiği adreste tebligat yapılamaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin kararın, davalı idarece tarafından avukatlık ücreti yönünden temyiz edilmekle dosya incelendi.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7.maddesi görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi durumunda tarifede yazılı ücretin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise tamamına hükmolunur hükmü getirilmiştir.

Bu durumda yukarıda metni yazılı yasal düzenleme uyarınca davalı idare lehine Avukatlık ücretine hükmedimesi gerekirken, avukatlık ücretine hükmedilmemesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle temyize konu kararın Avukatlık ücreti yönünden bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. maddesinde, görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına, delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi durumunda, tarifede yazılı ücretin yarısına karar gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise tamamına hükmolunur hususu öngörülmüştür.

Dosyanın incelenmesinden, davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği ve davalı kurumun vekil eliyle temsil edildiği halde, davalı Kurum lehine vekalet ücretine hükmedilmediği anlaşılmıştır.

Bu durumda, anılan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. maddesinde öngörüldüğü şekilde, davalı kurum lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken aksi yönde verilen mahkeme kararında bu yönüyle yasal isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenle, davalı idare temyiz isteminin kabulü ile Ankara 6. İdare Mahkemesinin 14.7.2004 gün ve E:2003/915, K-.2004/1363 sayılı kararının vekalet ücreti yönünden bozulmasına, 20.2.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.