DAVACI TARAFINDAN, DOSYANIN TEKEMMÜL ETMESİNDEN SONRA DAVADAN FERAGAT EDİLDİĞİNDEN, AVUKATLARI ARACILIĞI İLE USUL HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK SAVUNMA VEREN DAVALI İDARE LEHİNE AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA.
DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 2007/2107 E.N , 2009/1855 K.N.

            www.neohukuk.net
Özet
DAVACI TARAFINDAN, DOSYANIN TEKEMMÜL ETMESİNDEN SONRA DAVADAN FERAGAT EDİLDİĞİNDEN, AVUKATLARI ARACILIĞI İLE USUL HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK SAVUNMA VEREN DAVALI İDARE LEHİNE AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA.


İçtihat Metni

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

(devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı)
Vekili s Av.

Karşı Taraf (Davacı) : ...

İstemin Özeti : Danıştay İkinci Dairesinin 9.3.2007 günlü,

E:2004/8023, K:2007/912 sayılı kararının, davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemiş olması nedeniyle temyizen incelenerek bu yönden bozulması davalı tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Burakhan Melikoğlu'nun Düşüncesi : Davalı idare tarafından, avukatlan aracılığı ile usul hükümlerine uygun olarak savunma verildiği ve dosyanın tekemmül etmesinden sonra davacı tarafından davadan feragat edildiği anlaşıldığından, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14. maddesi uyarınca vekalet ücretine hükmedilmesi gerekmektedir.

Dava devam ederken iptali istenilen düzenleyici işlem yürürlükten kaldırılmış ve bu yönüyle uyuşmazlık ortadan kalkmış ise de iptali istenilen bireysel işlem geri alınmadığından uyuşmazlığın bu yönüyle devam ettiği, dolayısı ile davanın kabulünün gerçekleşmediği de açıktır.

Bu nedenle, Daire kararının vekalet ücretine hükmedilmemesine ilişkin kısmının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Semra Şentürk'ün Düşüncesi : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 24/f maddesinde; yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiğinin kararlarda bulunacak hususlardan olduğu öngörülmüş ve 31. maddesiyle göndermede bulunduğu 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 423/6. maddesinde takdir olunacak vekil ücretleri yargılama giderleri arasında sayılmıştır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 6 ncı maddesinde; Anlaşmazlığın,davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle, delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereği yerine getirilmesinden Önce giderilirse Tarife hükümleriyle belirlenen ücretin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunacağı öngörülmüştür.

Dava, davacının davadan feragat etmesi etmesi üzerine sonuçlandığından davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle vekalet ücreti yönünden Danıştay İkinci Dairesince verilen kararın bozulması gerekeceği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava; davacının sosyal çalışmacı kadrosuna atanmak için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Personelinin Görevde Yükselmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesinin iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay İkinci Dairesinin 9.3.2007 günlü, E:2004/8023, K:2007/912 sayılı kararıyla; 26.2.2007 tarihinde kayıtlara giren dilekçe ile davadan feragat edildiğinin bildirilmiş olması nedeniyle dava konusu uyuşmazlığın ortadan kalkmış olduğu gerekçesiyle dava konusu uyuşmazlık hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Davalı idare vekilince; lehlerine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği öne sürülmekte ve daire kararının temyizen incelenerek bozulmasını istenmektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "Kararın Bozulması" başlıklı 49. maddesinde "usul hükümlerine uyulmamış olunması" bozma sebepleri arasında sayılmış olduğundan, temyiz merciince, temyizi istenen kararın usul hükümlerine uygun olup olmadığı yönünden incelemeye tabi tutulacağı açıktır.

13.12.2006 tarih ve 26375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve temyiz istemine konu karar tarihinde yürülükte olan 2007 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin, "Danıştayda, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret" başlıklı 14. maddesinin 1. fıkrasında, davaya cevap verme sürelerinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmediîeceği kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Sigorta İl Müdürlüğünde memur olarak görev yapan davacının, aynı Kurumda sosyal çalışmacı kadrosuna atanmak için yaptığı başvurunun reddi üzerine bu işlemin ve dayanağı olan düzenleyici işlemin iptali istemiyle bakılan davayı açtığı, davalı idarece avukatları aracılığı ile usul hükümlerine uygun olarak savunma verilmesinden ve dosyanın tekemmül etmesinden sonra, KPSS sonuçlarına göre Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne sosyal çalışmacı olarak atanması üzerine, açtığı davadan feragat ettiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacı tarafından dosyanın tekemmül etmesinden sonra davadan feragat edildiğinden, avukatları aracılığı ile usul hükümlerine uygun olarak savunma veren davalı idare lehine yukarıda yer verilen Tarife kuralı uyarınca vekalet ücretine hükmedilmesi gerekmekte olup, Daire kararının, davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemesine ilişkin kısmında usul hükümlerine uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, Danıştay İkinci Dairesinin 9.3.2007 günlü, E:2004/8023, K:2007/912 sayılı kararının vekalet ücreti yönünden bozulmasina, 22.10.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.