DERDESTLİK SEBEBİYLE DAVANIN İNCELENMEKSİZİN REDDİ YOLUNDA VERİLEN KARARDA, DAVALI İDARE LEHİNE AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNİN, AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN 14. MADDESİNE UYGUN OLDUĞU HAKKINDA
DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 2006/3227 E.N , 2009/1856 K.N.

       www.neohukuk.net
Özet
DERDESTLİK SEBEBİYLE DAVANIN İNCELENMEKSİZİN REDDİ YOLUNDA VERİLEN KARARDA, DAVALI İDARE LEHİNE AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNİN, AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN 14. MADDESİNE UYGUN OLDUĞU HAKKINDA.


İçtihat Metni

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ...
Vekili : Av. ...

Karşı Taraf (Davalı) : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel

Vekili : Av. ...

İstemin Özeti : Danıştay Onikincî Dairesinin 20.1.2006 günlü,

E:2005/4375, K:2006/42 sayılı kararının, vekalet ücreti yönünden temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Burakhan Melikoğlu'nun Düşüncesi: Derdestlik nedeniyle davanın incelenmeksizin reddi yolunda verilen karar, vekalet ücreti yönünden temyiz edilmiştir.

04.12.2005 tarihli, 26013 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ye temyiz istemine konu kararın verildiği tarihte yürülükte olan 2006 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. maddesinde, davanın açılmamış sayılmasına, delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi durumunda, Tarifede yazılı ücretin yarısına, karar * gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise tamamına hükmolunacağı kurala bağlanmıştır. 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 194. maddesinden, anılan Tarife kuralında yer alan "davanın açılmamış sayılmasına"ibaresi ile, derdestlik nedeniyle verilen kararların kast edildiği anlaşılmaktadır.

Buna göre, 2006 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. maddesine uygun olarak vekalet ücretine hükmedildiği anlaşıldığından, Daire kararının bu açıklamanın eklenmesi suretiyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Esma Nur Necef in Düşüncesi : Danıştay 12 nci Dairesinin 20.1.2006 gün ve E:2005/4375, K:2006/42 sayılı kararın avukatlık ücretine ilişkin bölümünün temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Her ne kadar davacı vekili tarafından, temyize konu Danıştay 12 nci Dairesinin kararında dava konusu işlemin Kanuna aykırı olduğu yolunda herhangi bir yargıya varılmadığı gibi aynı işleme karşı Danıştay 12 nci Dairesine açılan ve E2003/2435 sayısında kayıtlı davanın da temyiz aşamasında olduğu ve henüz kesinleşmediğini ileri sürerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31 inci maddesinin atıfta bulunduğu HUMK 416 ve 417 maddeleri uyarınca davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi gerektiği ileri sürmekte ise de; Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14 üncü maddesi gereği bu iddia yerinde görülmemiştir.

Belirtilen nedenlerle temyiz isteminin reddiyle Danıştay 12 nci Dairesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava; davalı idarede diş hekimi olarak görev yapan davacının özel muayenehanelerinde çalışmakta olan personelin muayenehanelerini kapatmaları gerektiği, aksi halde gerekli işlemlerin yapılacağının bildirilmesine ilişkin TEDAŞ Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığının 12.5.2003 günlü, 4986 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Onikinci Dairesinin 20.1.2006 günlü, E:2005/4375, K:2006/42 sayılı kararıyla; aynı konuda aynı nedene dayanılarak tarafları aynı olan iki ayrı davanın açıldığı anlaşıldığından, derdestlik sebebiyle davanın incelenmesine olanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın incelenmesizin reddine, 400 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 416. ve 417. maddelerine göre yargılama giderlerinin davada haksız çıkan tarafa yüklenmesi gerektiği, uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmediğinden, dolayısıyla davada haksız çıkan taraf bulunmadığından, aleyhlerine vekalet ücretine hükmedilemeyecegi öne sürülmekte ve daire kararının vekalet ücreti yönünden temyizen incelenerek bozulması istenmektedir.

04.12.2005 tarihli, 26013 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve temyiz istemine konu kararın verildiği tarihte yürülükte olan 2006 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin, "Danıştayda, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret" başlıklı 14. maddesinde, "Danıştay'da ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde davaya cevap verme sürelerinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir. Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz." kuralı yer almakta olup, derdestlik sebebiyle davanın incelenmeksizin reddi yolunda verilen kararda, davalı idare lehine avukatlık ücretine hükmedilmesinde Tarifenin anılan kuralına aykırılık görülmemiştir.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Onikinci Dairesi'nce verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacı temyiz isteminin reddine, Danıştay Onikinci Dairesinin 20.1.2006 günlü, E:2005/4375, K:2006/42 sayılı kararınınjDnanmasina, 22.10.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.