Senet metnini talil eden davacı bu iddiasını yazılı delil ile ispatlamak zorundadır.

Y.19.HD.
E: 2011/7011 K: 2011/9496
T: 05.07.2011    www.neohukuk.net

SENET METNİNİN TALİLİ • İSPAT KÜLFETİ • DAVANIN İHBARI • TEMYİZ YETKİSİ


ÖZET: Senet metnini talil eden davacı bu iddiasını yazılı delil ile ispatlamak zorundadır.
Davanın ihbar edildiği kişinin taraf sıfatı olmadığından mahkemece verilen kararı temyiz etme yetkisi yoktur.
Senetteki imzanın geçerliliği yönünden açılmış olan ceza davası dosyası da dikkate alınarak hüküm kurulmalıdır.[1]
Davacı tarafından davalı aleyhine açılan bonodan dolayı borçlu bulunulmadığının tespiti konulu davanın kabulü ile tazminat isteminin reddine ilişkin önceki hükmün taraf vekillerince temyizi üzerine Dairemizce yapılan temyiz incelemesi sonucunda senet metnini talil eden davacının teminat iddiasının HUMK’un 290. maddesi uyarınca yazılı delille kanıtlamakla yükümlü olduğu gözetilmeden ispat külfetinin tayininde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulmasının doğru olmadığı” gerekçesi ile hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
Mahkemece Dairemiz bozma kararına uyulduktan sonra yapılan yargılama neticesinde davacının dava konusu senedin teminat senedi olduğu yolundaki iddiasını yazılı delille kanıtlayamadığı, yemin teklif hakkını da kullanmadığı gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekilleri ile karar başlığında ihbar edilen olarak gösterilen K. İlaç Paz. A.Ş. vekilince temyiz edilmiştir.
1. Karar başlığında ihbar edilen olarak gösterilen K. İlaç Paz. A.Ş. hakkında hüküm kurulmadığı gibi esasen adı geçen şirkete davanın ihbar edildiğine dair dosyada bilgi ve belgeye de rastlanılmamıştır. Öte yandan anılan şirketin davada fer’i müdahil de olmadığı anlaşıldığından karar başlığında bu sıfatla gösterilmiş olması O’na taraf sıfatı kazandırmayacağından ve bu nedenlerle temyiz hakkı bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerekmiştir.
2. Hükümden sonra dava konusu senetle ilgili olarak açığa imzanın kötüye kullanılması suçlaması ile davalı şirketin ve K. İlaç Paz. A.Ş.’nin yetkilisi olduğu belirtilen Yiğit hakkında ceza davası açıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece BK. 53. maddesi hükmü gözetilerek anılan ceza dosyası getirilip incelenmek ve gerektiğinde sonucu beklenmek suretiyle deliller hep birlikte değerlendirilip varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken bu yön gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle K. İlaç Paz. A.Ş.’nin temyiz isteminin reddine, (2) nolu bentte belirtilen sebeplerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının tüm, davacının öteki temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harçların istek halinde iadesine, 05.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.