Çek veya bono borçluya temsilen vekil tarafından imzalanmışsa senet üstünde vekaleti gösteren bir kayıt olmasa da borçlu asil sorumlu olur Burada önemli olan usulüne uygun bir vekaletnamenin mevcut olmasıdır.
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12


Tarih 26.10.2009
Esas No 2009/13032
Karar No 2009/20377
                                      www.neohukuk.net
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA YAPILAN TAKİBE İTİRAZ - BORÇLUNUN KENDİNİ TEMSİLEN VEKİLİNE KAMBİYO TAAHHÜDÜNDE BULUNMA YETKİSİNİ VERDİĞİNİN ANLAŞILMASI HALİNDE VEKİL TARAFINDAN İMZALANAN ÇEKLER VE SENETLER YÖNÜNDEN BORÇLU ASILIN SORUMLU OLACAĞI

Borçlar Kanunu (BK) (818): MADDE 388

Özet
Mahkemece senetlerin vekaleten imzalandığı konusunda bir şerh bulunmadığı, vekalet mevcut olsa dahi üçüncü şahısların imza incelemelerinin yapılamayacağı ve bu kişi hakkında icra takibi de olmadığı gerekçe gösterilmiş ise de, borçlunun kendini temsilen vekiline kambiyo taahhüdünde bulunma yetkisini verdiğinin anlaşılması halinde, vekil tarafından imzalanan çekler ve senetler yönünden borçlu asıl sorumlu olur. Vekalet ilişkisi çerçevesinde, söz konusu vekaletnamenin Borçlar Kanunu kapsamında bir vekaletname olup olmadığı araştırılarak, gelen belge çerçevesinde bu kişilerin imza örneklerinin alınarak, takibe konu çek ve senetlerdeki imzaların bu kişi yönünden de incelenmesi gerekir.


İçerik
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Kambiyo senetlerine mahsus yolla yapılan takipte borçlu, çeklerdeki ve senetlerdeki imzaların kendisine ait olmadığını itirazen ileri sürmüştür. Yargılama sırasında alacaklı, ibraz ettiği Elazığ 1. Noterliği'nce düzenlenmiş 28.10.2006 tarih ve 29156 yevmiye numaralı vekaletname uyarınca çeklerdeki ve senetlerdeki imzaların borçlunun vekili olan Mahmut tarafından atılmış olduğunu, bu kişi yönünden imza incelemesi yapılmasını talep etmiştir. Mahkemece senetlerin vekaleten imzalandığı konusunda bir şerh bulunmadığı, vekalet mevcut olsa dahi 3. şahısların imza incelemelerinin yapılamayacağı ve bu kişi hakkında icra takibi de olmadığı gerekçe gösterilmiş ise de, Borçlar Kanunu'nun 388. maddesi uyarınca borçlunun kendini temsilen vekiline kambiyo taahhüdünde bulunma yetkisini verdiğinin anlaşılması halinde, vekil tarafından imzalanan çekler ve senetler yönünden borçlu asıl sorumlu olur. Vekalet ilişkisi çerçevesinde, söz konusu vekaletnamenin