556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
T.C. YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2009/8454
KARAR NO : 2011/1636
TARİH: 14.02.2011   www.neohukuk.net

 

556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN BENZERLİĞİ

SERİ MARKA ALGISI

İLTİBAS

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KURULU KARARININ İPTALİ

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

YARGITAY İLAMI

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18.02.2009 tarih ve 2007/49-2009/18 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.A.B. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin “P…..d” markasının sahibi olduğunu, davalı tarafından tescil ettirilen “S…..d” markasına yapılan itirazın önce Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi, ardından, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından reddedildiğini ileri sürerek, itirazın reddine dair Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının iptali ile davalı şirkete ait markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, “S…..d” ve “P…..d” ibarelerinin her ikisinin de 7 harften oluştuğu, son 4 harfinin aynı olduğu, görsel, işitsel, telaffuz harf sayısı, kompozisyonu, genel izlenim ve son hecedeki vurgu yönünden markaların birbirine benzediği, davalı markasının, davacının markalarının serisi gibi algılanabileceği gerekçesiyle davanın kabulü ile Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun, itirazın reddine dair kararının iptali ile davalı şirket adına tescilli “S…..d” markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

Kararı, davalılar vekilleri temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 02,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenlerden ayrı ayrı alınmasına, 14.02.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.