TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DESTEĞİN ÖLÜMÜNDEN DOLAYI UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARAR TALEBİ
T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2010/5341
KARAR NO: 2010/6807        www.neohukuk.net
TARİH: 07.06.2010
 

 

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DESTEĞİN ÖLÜMÜNDEN DOLAYI UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARAR TALEBİ

ZARAR VE YARARIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ

SİGORTA ŞİRKETİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMENİN TAZMİNAT HESABININ YAPILDIĞI GÜNE KADAR GEÇEN SÜREYE İLİŞKİN YASAL FAİZİNİN TAZMİNATTAN İNDİRİLMESİ GEREKİR

SİGORTA ŞİRKETİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMENİN DAVACILARIN MİRAS PAYLARI DİKKATE ALINARAK HER BİR DAVACI İÇİN HESAPLANAN DESTEKTEN YOKSUNLUK TAZMİNATLARINDAN AYRI AYRI İNDİRİLMESİ GEREKİR

 

YARGITAY İLAMI

 

Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 11/02/2010 gün ve 2009/3872-2010/1212 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davalılardan A… Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla HUMK’nun 440-442. maddeleri uyarınca tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1-Temyiz ilamında bildirilen gerektirici nedenler karşısında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun değişik 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birine uygun olmayan aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

2-Diğer karar düzeltme istemlerine gelince; a)Dava, trafik kazası nedeniyle desteğin ölümünden dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istemin bir bölümünün kabulüne karar verilmiştir. Tarafların temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır. Davalılardan A… Tic. Ltd Şti. kararın düzeltilmesini istemiştir.

Dava konusu eylem nedeniyle, araç sigortacısı olan K… Sigorta AŞ tarafından davacılara 30.01.2006 günü 57.500,00 YTL tazminat ödenmiştir.

Sigorta şirketi tarafından verilen parayı tazminat hesabının yapıldığı günden önce alan davacılar, bu paranın tazminat hesabının yapıldığı güne kadar işleyen yasal faizi kadar kazanım sağlamış olacaklarından; zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi gereğince, sigorta şirketi tarafından yapılan ödemenin, tazminat hesabının yapıldığı güne kadar geçen süreye ilişkin yasal faizinin belirlenmesi amacıyla sigorta ödemesinin güncelleştirilip belirlenerek, hesaplanan tazminattan indirilmesi gerekir.

Yerel mahkemece, olay nedeniyle sigorta şirketi tarafından davacılara ödemenin yapıldığı gün ile destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasına ilişkin bilirkişi raporunun düzenlendiği gün arasında geçen sürede, sigorta şirketinden alınan paranın getirisi yasal faiz ölçüsünde güncelleştirilip belirlenerek, sigorta şirketi tarafından yapılan ödeme ile birlikte, hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatından indirilmemiş olması;

b)Sigorta şirketi tarafından davacılara ödenen toplam 57.500,00 YTL'nin davacıların miras paylarına düşen tutarları belirlenerek, her bir davacı için hesaplanan destekten yoksunluk tazminatlarından ayrı ayrı indirilmesi gerekirken toplam destekten yoksun kalma tazminatı tutarından indirilmiş olması;

Usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekirken onanmış bulunduğundan, davalılardan A… Tic. Ltd Ş'nin karar düzeltme istemi kabul edilmeli, Dairemizin onama kararı kaldırılmalı ve karar yukarıda açıklanan nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası'nın 440-442. maddeleri gereğince davalılardan A… Tic. Ltd Ş'nin karar düzeltme isteminin kabulüne; Dairemizin 11.02.2010 gün ve 2009/3872-2010/1212 sayılı onama kararının kaldırılmasına; kararın yukarıda 2(a-b) sayılı bentlerinde gösterilen nedenlerle BOZULMASINA; öteki karar düzeltme istemlerinin ilk bentteki nedenlerle reddine ve tashihi karar talep eden davalı şirketten önceki onama kararımızla alınan harç ile peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 07/06/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.