İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİBİNİN MADDİ VE MANEVİ ZARARI
T.C. YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2009/8698
KARAR NO: 2010/9099     www.neohukuk.net
TARİH: 27.09.2010
 

 

İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİBİNİN MADDİ VE MANEVİ ZARARI

CEZA MAHKEMESİNİN MAHKUMİYET KARARINDAKİ, FİİLİN HUKUKA AYKIRILIĞINI VE İLLİYET BAĞINI SAPTAYAN MADDİ OLAYA İLİŞKİN KABUL, HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAR

İŞVERENİN İŞ KAZASI SONUCU MEYDANA GELEN ZARAR NEDENİYLE HUKUKİ SORUMLULUĞU AYRIK HALLER DIŞINDA İLKE OLARAK İŞ AKTİNDEN DOĞAN İŞÇİYİ GÖZETME (KORUMA) BORCUNA AYKIRILIKTAN KAYNAKLANAN KUSURA DAYALI SORUMLULUKTUR

BORÇLAR KANUNU M.55 UYARINCA,İŞÇİSİNİN KUSURU NEDENİ İLE İŞVERENİN KENDİSİ KUSURSUZ OLARAK SORUMLUDUR

BORÇLAR KANUNUNU M.55 UYARINCA HUSUMET

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

YARGITAY İLAMI

Davacı, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan madid ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davacı vekili ile davalılardan TK, TA ve ŞÇ tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi HC tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

K A R A R

Dava nitelikçe iş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahibinin maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir

Dosyadaki kayıt ve belgelerden sigortalının işçisi olduğu davalı B... Temizlik Güvenlik İlaçlama Makine ve Araçları Bakım Onarım Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şirketi ile M... Temizlik San. Ltd. Şti Ortak Girişiminin 07.01.2003 tarihli sözleşme uyarınca T... AO den birinci ve ikinci hangarlar ile çevresinin temizlik işlerini üstlendikleri, 1.2.2003 tarihinde murisin yemekhane camını temizlerken altı metre yükseklikten düşerek öldüğü olayda, Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada hükme esas alınan kusur raporunda, davalı işveren şirketin gurup vardiya amiri TA’un 1/8 , yine işveren şirket müdürü TK’ın 2/8 ve yemekhanede temizlik yapılmasını isteyen T... personeli ŞÇ’ın 4/8 oranlarında kusurlu bulundukları, mahkemece yeniden kusur raporu alınmadan tazminat davasında da bu kusur oranlarının esas alındığı anlaşılmaktadır

Borçlar Kanununun 53. maddesine göre hukuk hakimi kusur olup olmadığına karar vermek için ceza hukukunun sorumluluğa dair hükümleri ile bağlı olmadığı gibi, kusurun takdiri ve zarar miktarının belirlenmesi konusunda da ceza mahkemesi kararı ile bağlı değildir.Ancak Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararındaki, fiilin hukuka aykırılığını ve illiyet bağını saptıyan maddi olaya ilişkin kabul, hukuk hakimini de bağlar.

Dava olayın iş kazası olduğu iddiasına dayalı olup, iş hukuku ve sosyal güvenlik ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmeye tutulmalıdır. İşverenin iş kazası sonucu meydana gelen zarar nedeniyle hukuki sorumluluğu yasa ve içtihatlarla belirlenmiş olan ayrık haller dışında ilke olarak iş aktinden doğan işçiyi gözetme(koruma) borcuna aykırılıktan kaynaklanan kusura dayalı sorumluluktur. İnsan yaşamının kutsallığı çerçevesinde işverenin işçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü olduğu İş Kanunu'nun 77. maddesinin açık buyruğudur.

İş kazasından doğan tazminat davalarının özelliği gereği, İş Kanunu’nun 77. maddesinin öngördüğü koşulları gözönünde tutarak ve özellikle işyerinin niteliğine göre, işyerinde uygulanması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin ilgili maddelerini incelemek suretiyle, işverenin işyerinde alması gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi hususlar ayrıntılı bir biçimde incelenmek suretiyle kusurun aidiyeti ve oranı hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek biçimde belirlenmelidir.

Mahkemece ceza yargılaması sırasında düzenlenen kusur raporu esas alınarak kusurun aidiyet ve oranları belirlenmiştir. Bu raporda ise ; bilirkişinin, İş Kanunun 77. maddesinin öngördüğü koşulları gözönünde tutarak ve özellikle işyerinin niteliğine göre, işyerinde uygulanması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin ilgili maddelerini incelemek suretiyle, işverenin, işyerinde alması gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi hususlar ayrıntılı bir biçimde incelemek suretiyle kusurun aidiyeti ve oranı hiç bir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek biçimde, saptamadıkları anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, kusur raporunun, İş Kanunun 77. maddesinin öngördüğü koşulları içerdiği giderek hükme dayanak alınacak nitelikte olduğu söylenemez.

Mahkemenin kabulüne göre; T...'nın personeli olan ŞÇ kusurlu olduğu kabul edilerek tazminattan sorumlu tutulmuştur. Bu durumda, T...nın BK. 55 maddesi uyarınca ŞÇ'ın istihdam edeni sıfatıyla ŞÇ'ın kusuru nedeniyle kusursuz sorumlu olduğu halde hakkındaki davanın husumet yokluğundan reddi isabetsiz olmuştur.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin özellikle inandırıcı güç ve nitelikte olmayan 77. maddenin öngördüğü koşulları içermeyen kusur raporu hükme dayanak yapılarak yazılı şekilde hüküm kurulması da usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA , bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 27.9.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.