İŞ SÖZLEŞMESİNİN SENDİKAL NEDENLE / KÖTÜNİYETLE FESHEDİLDİĞİ İDDİASI KÖTÜNİYET TAZMİNATI
T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2009/23390
KARAR NO: 2011/39223      www.neohukuk.net
TARİH: 24.10.2011
 
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SENDİKAL NEDENLE / KÖTÜNİYETLE FESHEDİLDİĞİ İDDİASI KÖTÜNİYET TAZMİNATI
İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA KALAN İŞÇİ KÖTÜNİYET TAZMİNATI OLAN BİLDİRİM SÜRESİNİN ÜÇ KATI TUTARINDA TAZMİNAT İSTEYEMEZDAVA DİLEKÇESİNDE FAİZ İSTEMİ YER ALMADIĞI HALDE MAHKEMECE HÜKMEDİLEN ALACAKLARA FAİZ YÜRÜTÜLMESİ HATALIDIR4857 Sayılı İş Kanunu Madde 18, 19, 20, 212821 Sayılı Sendikalar Kanunu Madde 31
 
DAVA: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı ile kötüniyet tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.           
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi İ.T. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:   
Davacı, iş sözleşmesinin devamsızlık gerekçesiyle işverence feshedildiğini ileri sürerek kıdem, ihbar ve kötüniyet tazminatlarını istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının devamsızlık yaptığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz: Kararı davalı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
 
2-Davacı işçi iş sözleşmesinin sendikal nedenle/kötüniyetle feshedildiğini belirterek, sendikal/ kötüniyet tazminatı isteğinde bulunmuştur.
 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 17/5 maddesi uyarınca “18. maddenin 1. fıkrası uyarınca bu kanunun 18, 19, 20 ve 21. maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir”. Bu açıklamaya göre, iş güvencesi kapsamında kalan işçi, kötüniyet tazminatı olan bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat isteyemez.
 
Keza benzer düzenleme, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 31/ maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, “4857 sayılı İş Kanunu’nun 18, 19, 20 ve 21. maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçinin sendika üyeliği veya sendikal faaliyetlerinden dolayı hizmet akdinin feshi iddiası ile açacağı davada ispat yükümlülüğü işverende olmak üzere 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun genel hükümleri uygulanır.” Bu maddeye göre de, fesih nedeni ile işçinin sendikal tazminat isteyebilmesi için, iş güvencesi kapsamında bulunmaması gerekir. Dairemizin kararlılık kazanan uygulaması bu yöndedir. (Dairemizin 20.10.2008 gün ve 2007/29425 Esasi, 2008/27963 Karar sayılı ilamı)
 
Somut uyuşmazlıkta, dosya içinde bulunan ve davalı işveren tarafından ibraz edilen belgeden davacı işçinin iş akdinin feshedildiği tarihte işyerinde çalışan işçi sayısının 675 olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre davacı işçinin, iş sözleşmesinin feshedildiği tarih itibariyle yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanununun iş güvencesi hükümleri kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır. 
İş güvencesi hükümleri olan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18, 19, 20 ve 21. maddelerinden yararlanan işçi, yukarda açıklanan kurallara göre kötüniyet tazminatı isteyemez. Anılan isteğin reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır.
3-Dava dilekçesinde faiz istemi yer almamıştır. Buna göre mahkemece hükmedilen alacaklara faiz yürütülmesi hatalıdır.

F) Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 24.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.