GEREKÇE YETERSİZLİĞİ HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI TAKDİRİ İNDİRİM
YARGITAY
7. Ceza Dairesi 2008/17189 E.N , 2011/2141 K.N.   www.neohukuk.net

İlgili Kavramlar

GEREKÇE YETERSİZLİĞİ
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
TAKDİRİ İNDİRİM

Özet
SANIĞIN YARGILAMA SIRASINDAKİ DAVRANIŞLARI TAKDİRİ İNDİRİM NEDENİ KABUL EDİLİRKEN CMK'NIN 231. MADDESİNİN AYNI GEREKÇEYLE UYGULANMAMASI ÇELİŞKİ OLUŞTURUR. SUÇUN NİTELİĞİ GEREĞİ KAMUNUN ZARARININ GİDERİLMESİ KOŞULUNUN ARANMAYACAĞI GÖZETİLMEKSİZİN, KAMU ÜZERİNDEKİ BOZULMANIN GİDERİLEMEYECEĞİ GEREKÇESİYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KURUMUNUN UYGULANMAMASI DOĞRU DEĞİLDİR


İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü;

Sanığın yargılama sürecindeki davranışları olumlu görülerek 5237 sayılı Yasa'nın 62. maddesine göre indirim yapıldığı halde, sanığın duruşmadaki davranışları olumsuz nitelendirilip CMK'nın 231. maddesinin uygulanmaması suretiyle çelişki yaratılması ve suçun niteliği gereği 5271 sayılı CMK'nın 231/6-c maddesinde düzenlenen "suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşulunun aranmayacağı gözetilmeksizin sanık hakkında kamu üzerinde meydana gelen bozulmaya ilişkin zararı tazmin edemeyeceği biçimindeki yasal olmayan gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulanmaması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 16.02.2011 günü oybirliğiyle karar verildi.