Boşanma, Nafaka, Temyiz Harcı ve Giderlerinin Ödenmemesi (6100 S. HMK geçici 3. maddesi)

Y A R G I T A Y

2.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO:      KARAR NO:    www.neohukuk.net

2011/18699     2011/17881

DAVA TÜRÜ: Boşanma, Nafaka, Temyiz Harcı ve Giderlerinin Ödenmemesi (6100 S. HMK geçici 3. maddesi)

        Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 14.06.2011 gününde tebligata rağmen taraflar adına kimse gelmedi. İşin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dairemizin 14.06.2011 tarihli iade kararının gereği yerine getirilmemiştir. Davalı koca tarafından ihtara rağmen temyiz harcı ve giderleri ödenmemiştir. Bu durumda 6100 sayılı Hukuk  Muhakemeleri  Kanununun geçici 3. maddesi gözetilerek yerel mahkemece Hukuk Usulü Muhakemeleri  Kanununun 434/3. maddesi uyarınca davalı kocanın temyiz talebiyle ilgili bir karar verilip, bu kararın davalı kocaya tebliği ile yasal süre beklendikten sonra dosyanın Yargıtay'a gönderilmesi gerekir.      

SONUÇ: Yukarıda belirtilen eksik işlemlerin tamamlanması için dosyanın yerel mahkemesine ikinci defa İADESİNE oybirliğiyle karar verildi.02.11.2011