Boşanma, Geçersiz Tebligat (6100 S. HMK 27. maddesi)

Y A R G I T A Y

2.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO :        KARAR NO:                     www.neohukuk.net

2011/13454         2011/18116

DAVA TÜRÜ: Boşanma, Geçersiz Tebligat (6100 S. HMK 27. maddesi)

                                  

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm her iki karar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Tebligat Kanununun 35. maddesi uyarınca işlem yapılabilmesi; ancak aynı dava içinde muhataba önceden usulüne uygun şekilde bildirilen adrese tebligat yapılmış olması veya muhatap tarafından bu dava için bildirilen adrese tebligat çıkarılmasına rağmen tebligatın yapılamamış olmasına bağlıdır.

Taraflar arasında daha önce görülerek davacı kocanın feragatiyle sonuçlanmış olan Sapanca Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesinin 2008/157 esas  ve 2009/49 karar sayılı dosyasında davalı kadın adresini beyan etmiştir. Davalı kadının Sapanca Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesinde mevcut adresi temyiz incelemesine konu bu dava dosyası için geçerli bir tebligat adresi  haline gelmemiştir. Kaldı ki, bu adres Merkezi Adres Kayıt Sisteminde de davalı kadının yerleşim yeri adresi olarak da kayıtlı değildir. Geçerli olmayan bir adrese Tebligat Kanununun 35. maddesi gereğince bu şekilde tebligat yapılması ve  yapılan tebligatın geçerli sayılması mümkün değildir. Bu durumda, davalıya usulünce tebligat yapılarak taraf  teşkili sağlanmadan  yokluğunda karar verilmesi; ilgili o tarafın hukuki dinlenilme hakkının ( 6100 S. HMK. md. 27  1086 S. HUMK. md. 73) ihlal edilmesi sonucunu doğurur.   Geçersiz adrese tebligat sonucu taraf teşkili  sağlanmadan karar verildiğine göre; aynı geçersiz adrese hükmün tebliği de geçersiz olup; geçersiz tebligata göre temyiz süresinin geçirildiğinden söz edilerek; temyiz talebinin reddine karar verilmesi de usul ve yasaya aykırıdır. Bunun sonucu olarak, 5.4.2010 tarihli ek kararın kaldırılması ve asıl kararın temyizinin incelenmesi gerekmiştir.

Esasa yönelik temyiz incelemesine gelince: Mahkemece dava karara bağlandıktan sonra, davacı koca M...23.12.2009 tarihinde ölmüş  olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durumlar  karşısında, dava dilekçesi ve duruşma gününün davalıya tebliğinin  sağlanması ve davacı kocanın da ölmüş olduğu gözetilerek; dava hakkında bir karar verilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma sebebine göre de diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer  olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,  işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere  oybirliğiyle karar verildi.    03.11.2011