Boşanma, Yeni HMK’nın Derhal Uygulanırlığı (6100 S. HMK 448 maddesi)

Y A R G I T A Y

2.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO   :        KARAR NO:     www.neohukuk.net

2010/17523          2011/18380

DAVA TÜRÜ: Boşanma, Yeni HMK’nın Derhal Uygulanırlığı (6100 S. HMK 448 maddesi)

                                  

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

6100 sayılı kanun hükümleri tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla uygulanır. Bu Kanun,  yürürlüğe girmesinden önce tamamlanmış olan işlemleri etkilemez (HMK.md.448).

Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde davacının karşı tarafa görevli veya yetkili mahkemede tebligat yaptırması zorunludur. Her iki halde kararın kesinleşmesinden itibaren on gün içinde yeniden dilekçe vermesi veya yeniden çağrı kağıdı tebliğ ettirilmesi gerekir. Aksi halde dava açılmamış sayılır (1086 sayılı HUMK.md.193). Dinar Asliye (Aile) Mahkemesince verilen yetkisizlik kararı 03.04.2009 tarihinde Cuma günü kesinleşmiştir. Davacı ise süresinden sonra 15.04.2009’da dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi için başvuruda bulunmuştur. Bu durumda dava, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yürürlüğe girmesinden önce açılmamış hale gelmiştir. Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken bu yön nazara alınmadan yargılamaya devamla davanın esasıyla ilgili karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

     SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre temyize konu sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine,  oybirliğiyle karar verildi.14.11.2011