Boşanma, İlk İtirazlar… (6100 S. HMK 116/1-a, 117/3. maddeleri.)

Y A R G I T A Y

2.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO:  KARAR NO:         www.neohukuk.net

2010/19342    2011/19380

DAVA TÜRÜ: Boşanma, İlk İtirazlar… (6100 S. HMK 116/1-a, 117/3. maddeleri.)

                                  

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Kesin yetki kuralının söz konusu olmadığı hallerde mahkemelerin yetkisine yönelik itirazlar ilk itirazlardan olup (1086 s.HUMK.md.187/2, 6100s. HMK.md. 116/1-a), bu husus mahkemece öncelikle ve esasa girilmeden ön sorunlar gibi incelenir ve karara bağlanır. (1086 s.HUMK.md. 190-196, 6100s. HMK.md. 117/3)Davalı koca süresi içerisinde yetki itirazında bulunmuş ve cevap dilekçesi ekinde bir kısım delillerini sunmuştur. Mahkemece bu konuda taraflara delillerini sunmak üzere süre verilmeden ve herhangi bir gerekçe gösterilmeden davalının yetki itirazının reddi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

     SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA,  bozma nedenine göre tarafların sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere   oybirliğiyle karar verildi.22.11.2011