Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünün 30. maddesinde sayılan bina inşaatı işinde çalıştırıldığı, çalışmalar sırasında hastalanarak tedavi gördüğü tartışmasız olduğuna göre yapılan tedavi masraflarından işverenin 506 sayılı Kanun'un 41. maddesine göre sor

T. C. YARGITAY

10.Hukuk Dairesi

Esas             Karar

2004/9420        2004/10775     www.neohukuk.net

ÖZET

Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünün 30. maddesinde sayılan bina inşaatı işinde çalıştırıldığı, çalışmalar sırasında hastalanarak tedavi gördüğü tartışmasız olduğuna göre yapılan tedavi masraflarından işverenin 506 sayılı Kanun'un 41. maddesine göre sorumlu olacağı düşünülmelidir.       

Y A R G I T A Y  İ L Â M I

Mahkemesi : Edremit Asliye Hukuk Hâkimliği (İş)

Davacı, hastalanan sigortalı için yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde davanın reddine karar vermiştir. 

Hükmün, davacı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Dosya içeriğine göre, davalı işverenin sigortalıyı işe alırken, sigortalının işe girmezden önce hasta olduğu, bünyece elverişsizlilik raporu alınmadan Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünün 30. maddesinde sayılan bina inşaatı işinde çalıştırıldığı, çalışmalar sırasında hastalanarak tedavi gördüğü tartışmasız olduğuna göre yapılan tedavi masraflarından işverenin 506 sayılı Kanun'un 41. maddesine göre sorumlu olacağı düşünülmeksizin mahkemece yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı olduğu şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O hâlde davacı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 23.11.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi 

 

--------------------------------------------------

 

T. C. YARGITAY

Onuncu Hukuk Dairesi

E. 1995/6350   K. 1995/8617  T. 23.10.1995

SİGORTALI İŞÇİ İÇİN YAPILAN HARCAMALAR

KURUM ZARARININ RÜCUAN ÖDETİLMESİ

İŞVERENİN SORUMLULUĞU

ÖZET

Davanın yasal dayanağı, 506 sayılı Yasanın 41. maddesi olup, anılan maddeye göre işverenin sorumluluğu yönüne gidilebilmesi için; hastalığın, işe girişten önce var olması ve sigortalının rapor alınmaksızın bünyece elverişli olmayan bir işte çalıştırılmış bulunması gerekir. Olayda, işe girmeden önce alınmış bir rapor var ise de rapor, yasanın belirlediği yönteme uygun olarak alınmamıştır. Raporda sadece "sağlamdır" şeklinde bir ibareye yer verilmiştir. Sigortalının yaptığı işin bünyesine elverişli olup olmadığı yönünde bir açıklama yoktur.

Mahkemece açıklanan bu maddi ve hukuki olgular gözardı edilerek yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.

(506 s. SSK. m. 41)

Davacı, hastalanan sigortalı işçi için yapılan harcamalar üzerine uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.

Mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.

Hükmün, davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

Davada, işverenin sigortalıyı işe alırken bünyece elverişlilik raporu alınmaması nedeniyle hastalık sigortası kolundan sigortalıya yapılan sağlık yardımlarının davalıdan tahsiline karar verilmesi istenmektedir.

Davanın yasal dayanağı, 506 sayılı Yasanın 41. maddesi olup anılan maddeye göre işverenin sorumluluğu yönüne gidilebilmesi için, hastalığın işe girişten önce var olması ve sigortalının rapor alınmaksızın bünyece elverişli olmayan bir işte çalıştırılmış bulunması gerekir. Olayda, işe girmeden önce alınmış bir rapor mevcut ise de rapor yasanın belirlediği yönteme uygun olarak alınmamıştır. Raporda sadece "sağlamdır" şeklinde bir ibareye yer verilmiştir.

Oysa, sigortalının yaptığı işin bünyesine elverişli olup olmadığı yönünde bir açıklama yoktur. O itibarla rapora geçerlilik tanımak mümkün değildir. Ancak sigortalının daha önceden "Multiplnyemena" hastalığına yakalandığı ve kendisinin eczanede kasiyerlik yaptığı tartışmasız bulunduğuna göre, bu işin hastlığın nevi dikkate alındığında bünyesine elverişli bir iş olup olmadığının, masraf yapmayı gerektiren hastalığın bu işte çalıştırılması sonucunda mı ortaya çıktığının konuda uzman kişilere inceletilmesi gerekir. Başka bir anlatımla, çalışılan iş ile hastalık arasında uygun neden sonuç bağının "illiyet rabıtasının" bulunup bulunmadığı araştırılıp incelenmelidir. Kuşkusuz böyle bir illiyetin bulunmadığı anlaşıldığı takdirde dava şimdiki gibi reddedilecek, illiyet bağının varlığı saptandığı taktirde kabul kararı verilecektir.

Mahkemece açıklanan bu maddi ve hukuki olgular gözardı edilerek yazılı şekilde karar verilmiş olması usule ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

S o n u ç : Temyiz edilen hükmün yukarda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), 23.10.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi.