5510 SAYILI YASA'NIN GEÇİCİ 8. MADDESİNDE, BU YASA 'MN 4. MADDESİNE GÖRE SİGORTALILIK NİTELİĞİ TAŞIDIKLARI HALDİ, BU YASA'NIN YÜRÜRLÜK TARİHİNE KADAR KAYIT VE TESCİL YAP-TIRMAYANLARIN SİGORTALILIK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BU KANUN 'UN YÜRÜRLÜK TARİHİ

YARGITAY

21. Hukuk Dairesi 2009/7031 E.N , 2010/5644 K.N.   www.neohukuk.net

İlgili Kavramlar

SİGORTALILIĞIN TESPİTİ İLE KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ

Özet

5510 SAYILI YASA'NIN GEÇİCİ 8. MADDESİNDE, BU YASA 'MN 4. MADDESİNE GÖRE SİGORTALILIK NİTELİĞİ TAŞIDIKLARI HALDİ, BU YASA'NIN YÜRÜRLÜK TARİHİNE KADAR KAYIT VE TESCİL YAP-TIRMAYANLARIN SİGORTALILIK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BU KANUN 'UN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR. SÖZ KONUSU DÜZENLEME MUHTARLARI DA KAPSAMAKTADIR.

İçtihat Metni

Davacı, 06.03.2003 tarihinden itibaren muhtar olarak görev yaptığı gerekçesi ile sigortalı olduğunun tespitine, aksine kurum işleminin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Davacı, 06.03.2003 tarihinden itibaren muhtar olarak görev yaptığı gerekçesi ile Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespitini istemiştir.

Mahkeme, davanın kabulü ile davacının 06.03.2003 tarihinden dava tarihi olan 09.02.2009 tarihine kadar Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespitine karar vermiştir.

Davacının 06.03.2003 tarihinden İtibaren muhtar olarak görevli olduğu uyuşmazlık konusu değildir.

Uyuşmazlık; davacının muhtarlık görevi nedeniyle 06.03.2003 tarihinden itibaren sigortalı sayılıp sayılmayacağı noktasında toplanmaktadır.

Davanın yasal dayanağını oluşturan 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası'nın 4. maddesi hükmüne göre; köy ve mahalle muhtarlarından bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayanlar 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu kapsamına alındığı gibi, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden itibaren de 5510 sayılı Yasa'nın 4/b maddesine göre sigortalı sayılmışlardır.

Öte yandan; 5510 sayılı Yasa'nın geçici 8. maddesinde, bu Yasa'nın 4. maddesine göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde bu Yasa'nın yürürlük tarihine kadar kayıt ve tescil yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin bu Kanun'un yürürlük tarihinden itibaren başlayacağı öngörülmüştür. Söz konusu düzenleme muhtarları da kapsamaktadır.

2108 sayılı Yasa'nın borçlanmaya ilişkin 5. maddesi hükmü 5510 sayılı Yasa'nın 106/3. maddesi ile 01.10.2008 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

Mahkemenin 5510 sayılı Yasa'nın geçici 8. maddesini gözardı ederek, davacının 01.10.2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı Yasa'nın 4/b maddesi hükmüne göre sigortalı olduğunun tespitine karar vermesi gerekirken yazılı şekilde karar vermesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde; davalı Kurum'un bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA),

11.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.