Likit olmayan alacağa icra inkar tazminatı hükmedilemez. Sigorta şirketine hasarın ihbar edildiği tarih temerrüt tarihidir, faiz buradan başlar.
T.C.
YARGITAY 11.HD.
E: 2009/7723,
K: 2011/597,
T: 24.01.2011

                                 www.neohukuk.net

 

ÖZET: Likit olmayan alacağa icra inkar tazminatı hükmedilemez. Sigorta şirketine hasarın ihbar edildiği tarih temerrüt tarihidir, faiz buradan başlar.

 

Davacı vekili, davalı şirketin dava dışı şirket tarafından ithal edilen iş makinelerini Fransa’dan İstanbul’a nakliyesi sırasında emtianın hasarlandığını, muvekkili şirket tarafından sigortalı emtiada meydana gelen 1.799,17 YTL hasarın dava dışı şirkete 29.09.2004 tarihinde odendiğini, davalı şirketin CMR sigortası sebebiyle tazminatın diğer davalı sigorta şirketinden alınmasını istediğini, ancak odeme yapılmadığını, 1.799,17 YTL asıl alacak 464,13 YTL faizin tahsili için davalılar hakkında başlatılan takibe itiraz edildiğini ileri surerek, itirazın iptalini ve %40 icra inkar tazminatına hukmolunmasını talep ve dava etmiştir.

 

 

Davalı şirket vekili, hasarın taşıma sırasında meydana gelmediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

 

 

Davalı Sigorta vekili, davacının police kapsamında olmayan tazminatı odemekle kanuni halef olamayacağından aktif husumet ehliyetinin bulunmadığını, hasarın taşıma nedeniyle meydana gelmediğini, odeme tarihinden itibaren faiz istenemeyeceğini, alacak liket olmadığından icra inkar tazminatına da hukmolunamayacağını savunarak, davanın reddini istemiştir.

 

 

Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporlarına dayanılarak, hasarın taşıma sırasında aracın girdiği kasislerde oluşan sarsıntıdan meydana geldiği, hasarın 1.291.671.864 TL olduğu ve odeme tarihinden takip tarihine kadar 395.216.201 TL kanuni faiz işletilmesi gerektiği gerekcesiyle davanın kısmen kabulu ile bu miktar uzerinden takibin davamına, asıl alacak uzerinden %40 icra inkar tazminatına karar verilmiştir.

 

 

Kararı, davalı Sigorta vekili temyiz etmiştir.

 

 

1.Dava dosyası icerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yon bulunmamasında gore, davalı Sigorta vekilinin aşağıdaki bentler dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

 

 

2. Ancak, itirazın iptali davasına konu hasara ilişkin gercek zararın yargılama sırasında belirlenmesine, bu sebeple alacağın likit olmamasına rağmen davalı aleyhine icra inkar tazminatına hukmolunması ve davalı sigortaya hasarın ihbar edilip edilmediği araştırılarak, ihbar tebliğ tarihinin bu davalı yönünden temerrut tarihi olarak kabul edilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, kararın davalı sigorta yararına bozulması gerekmiştir.

 

 

3. Ayrıca kısmen kabul edilen davada kendisini vekille temsil ettiren davalı lehine ucreti vekalete hukmolunmaması da kararın mumeyyiz davalı yararına bozulmasını gerektirmiştir.

 

 

SONUÇ: Yukarıda acıklanan nedenlerle (1) nolu bentte acıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) ve (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazının kabulu ile hukmun davalı Sigorta yararına BOZULMASINA, odediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 24.01.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.