Miras Hissesine Mahsuben Aile Konutunun İntifa Hakkının Tahsisi İstemi

T.C. YARGITAY

2.Hukuk Dairesi
Esas:  2011/2117
Karar: 2011/2790
Karar Tarihi: 21.02.2011             www.neohukuk.net

ÖZET: Davacı, miras hissesine mahsuben aile konutunun intifa hakkının kendisine tahsisini istemiştir. Görev Sulh Hukuk Mahkemesine aittir. Bu tür davalar mirasçılar aleyhine açılır. Mahkemece tarafların ortak mirasbırakanının mirasçılarının davaya dahil edilmesi, gösterdikleri takdirde delillerinin toplanması ve hasıl olacak sonucuna göre karar vermek gerekir.

(4721 S. K. m. 652) (1086 S. K. m. 76)
 
Dava: Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Olayları açıklamak taraflara, hukuki nitelendirme hakime aittir (HUMK. md. 76).

Davacı, miras hissesine mahsuben aile konutunun intifa hakkının kendisine tahsisini istemiştir (TMK. md. 652). Görev Sulh Hukuk Mahkemesine aittir (2. H.D.’nin 01.07.2010 tarihli 2010/2202 – 13244 sayılı kararı). Bu tür davalar mirasçılar aleyhine açılır. Mahkemece tarafların ortak mirasbırakanı İ. Ş. C.’in mirasçılarının davaya dahil edilmesi, gösterdikleri takdirde delillerinin toplanması ve hasıl olacak sonucuna göre karar vermek gerekirken, yanlış değerlendirme ve niteleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma kapsamına göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine oybirliği ile karar verildi. 21.02.2011