Kira Tespit Davası

 

T.C. YARGITAY

3.Hukuk Dairesi
Esas:  2010/13399
Karar: 2010/17094
Karar Tarihi: 21.10.2010         www.neohukuk.net

ÖZET: Dava konusu yerin yeniden kiralanması halinde getirebileceği kira parası bilirkişiler tarafından belirlenmelidir. Böyle bir belirleme yapılırken öncelikle benzer yerlerin kira sözleşmeleri incelenmeli, dava konusu yer ile ayrı ayrı karşılaştırılmalı, kira parasına etki eden hususlar üzerinde de ayrıca durulmalıdır. Dava konusu taşınmazın getirebileceği kira parası usulünce saptandıktan sonra bu husus dikkate alınmak suretiyle hak ve nesafet kurallarına göre hakimce bir kira parası takdir edilerek hüküm altına alınmalıdır.

(818 S. K. m. 252)
 
Dava: Dava dilekçesinde kira parasının 30.04.2010 gününden başlayarak aylık net 1.200 TL olarak tespiti istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile aylık kira parasının 220.84 TL olarak tespiti cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Karar: Davada, 30.04.2010 tarihinde başlayan döneme ilişkin aylık kira parasının tespiti istenilmiştir. Mahkemece, endeks uygulamasına göre 220.80 TL kira parasına hükmedilmiştir.

Taraflar arasındaki kira sözleşmesi 30.07.2007 başlangıç tarihli olup 2 yıl sürelidir. Tespiti istenen dönem sözleşmenin sona ermesinden sonraki yenilenen ikinci dönemdir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 1997/3-204-351 sayılı kararında da kabul edildiği gibi sözleşmenin 2 yıl süreli olarak yapılmış olması özel neden kabul edilerek yeni dönem kira parası 18.11.1964 gün ve 2/4 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına göre hak ve nesafet kuralları gereğince tespit edilmelidir.

Bunun için dava konusu yerin yeniden kiralanması halinde getirebileceği kira parası bilirkişiler tarafından belirlenmelidir. Böyle bir belirleme yapılırken öncelikle benzer yerlerin kira sözleşmeleri incelenmeli, dava konusu yer ile ayrı ayrı karşılaştırılmalı, kira parasına etki eden hususlar üzerinde de ayrıca durulmalıdır.

Dava konusu taşınmazın yukarıda açıklandığı üzere getirebileceği kira parası usulünce saptandıktan sonra bu husus dikkate alınmak suretiyle hak ve nesafet kurallarına göre hakimce bir kira parası takdir edilerek hüküm altına alınmalıdır.

Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene reddine, 21.10.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.