Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği ve aradan geçen zaman içerisindeki ekonomik göstergelerdeki değişim, günün ekonomik koşulları nazara alındığında artırılan iştirak nafakası miktar çok olup, hakkaniyet ilkesine u

T.C. YARGITAY

3.Hukuk Dairesi
Esas:  2010/2563
Karar: 2010/7733
Karar Tarihi: 03.05.2010            www.neohukuk.net

ÖZET: Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği ve aradan geçen zaman içerisindeki ekonomik göstergelerdeki değişim, günün ekonomik koşulları nazara alındığında artırılan iştirak nafakası miktar çok olup, hakkaniyet ilkesine uygun bulunmamış ise de bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmez.

(4721 S. K. m. 4, 175) (1086 S. K. m. 438)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.      
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Ancak, tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği ve aradan geçen zaman içerisindeki ekonomik göstergelerdeki değişim, günün ekonomik koşulları nazara alındığında hükmolunan (artırılan iştirak nafakası) miktar çok olup, TMK’nun 4. maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesine uygun bulunmamış ise de bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 1.fıkrasındaki <…3.100 TL…> rakamının çıkartılarak yerine <…2.500 TL…> rakamının yazılması suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, 15.70 TL. bakiye temyiz harcının temyiz edene yükletilmesine, 03.05.2010 günü oybirliği ile karar verildi.