Satış bedelini alan satıcı malı teslim etmelidir

T.C. YARGITAY

4.Hukuk Dairesi
Esas:  2010/8933
Karar: 2010/12096
Karar Tarihi: 25.11.2010       www.neohukuk.net

ÖZET: Satım sözleşmesi davacı ile satıcı şirket arasında gerçekleşmiş ise de, dosyaya getirilen kredi kartı hesap özeti (ekstre) örneklerinden ödemelerin davalı C. AŞ’ye yapıldığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki, satıcı firma tarafından düzenlenen faturaya göre, C. AŞ’nin genel merkezi tarafından kredi kartına taksitlendirme yapılmıştır. Bu durumda ürün bedelini alan davalı C. AŞ’nin ürünün teslim edilmemesi nedeniyle sorumlu olmadığı düşünülemez.

(1086 S. K. m. 9) (4077 S. K. m. 10/A)

Dava ve Karar: Davacı B. Ö. vekili Avukat K. G. tarafından, davalı C. A.Ş ve diğeri aleyhine 04/02/2009 gününde verilen dilekçe ile teslim edilmeyen ürün bedelinin ödetilmesinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; istemin bir bölümünün kabulüne ilişkin 26/02/2010 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Davacı, davalılardan O. E. Kimya İthalat ve İhracat Sanayi Ltd. Şti’den aldığı diğer C. AŞ’ye ait bilgisayarın teslim edilmediğini belirterek, ödediği paranın C. AŞ ile bayii olan satıcı O. E. Kimya İthalat ve İhracat Sanayi Ltd. Şti’den alınmasını istemiştir.

Davalılardan C. AŞ. görev itirazında bulunmuş, haksız eylem niteliğinde olan satılan ürünün teslim edilmemesinden sorumlu tutulamayacağını, sorumluluğunun satıştan sonraki garanti koşulları bakımından söz konusu olduğunu, satış gerçekleşmediği için sorumluluğunun da bulunmadığını, davacı ile ilişkisi olmadığından bayiin borç ve alacakları nedeniyle sorumlu sayılamayacağını ileri sürerek, istemin reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.

Yerel mahkemece, davalılardan C. AŞ’nin satım sözleşmesinin tarafı olmadığı, tanık anlatımlarına göre de satıcı tarafından C. AŞ’ye sipariş vermediğinden C.AŞ’nin ürünü teslim borcu bulunmadığı gerekçesiyle C. AŞ hakkındaki istem reddedilmiş; diğer davalı satıcı Şirket ise sorumlu tutulmuştur.

Dosyalardaki bilgi ve belgelerden; babasının kredi kartını kullanarak C. AŞ’ye ait bilgisayarı, 16.10.2008 günü bu şirketin Samsun bayii olan diğer davalı Şirket’ten satın alan davacıya ürünün teslim edilmediği anlaşılmaktadır.

Satım sözleşmesi davacı ile satıcı şirket arasında gerçekleşmiş ise de, dosyaya getirilen kredi kartı hesap özeti (ekstre) örneklerinden ödemelerin davalı C. AŞ’ye yapıldığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki, satıcı firma tarafından düzenlenen faturaya göre, C. AŞ’nin genel merkezi tarafından kredi kartına taksitlendirme yapılmıştır. Bu durumda ürün bedelini alan davalı C. AŞ’nin ürünün teslim edilmemesi nedeniyle sorumlu olmadığı düşünülemez.

Yerel mahkemece açıklanan olgular gözetilerek, davacının uğradığı zarardan davalılardan C.AŞ’nin de sorumlu tutulması gerekirken, dosya içeriğine uymayan gerekçeyle yazılı biçimde karar verilmiş olması, usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, 25.11.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.