Hatır Taşıması Tazminat Davası

T.C. YARGITAY

4.Hukuk Dairesi
Esas:  2010/3279
Karar: 2010/7230
Karar Tarihi: 15.06.2010                     www.neohukuk.net

ÖZET: Yerel mahkemece, ilk kararın bozulduğu da gözetilerek, belirlenen tazminatlardan hatır taşıması ve davalıya ilişkin araç sürücüsünün alkollü olduğunun bilinmesine rağmen araca binen desteğin de kusurlu olduğu benimsenerek indirim yapılmış, ayrıca, dava dışı genel müdürlüğün kusuru sebebiyle de davalı yararına indirim yapılmıştır. Davacılar, dava dilekçesinde dayanışma kurallarına dayanarak istekte bulunduklarına göre, belirlenen tazminattan dava dışı genel müdürlüğün kusuru oranında indirim yapılması doğru değildir.

(2918 S. K. m. 48, 87)

Dava: Davacı N. Z. vd. vekili Avukat Şerafettin Karabela tarafından, davalı Tekfen İnş. veTes. AŞ. aleyhine 09.07.2001 tarihinde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen 22.12.2009 tarihli kararın Yargıtay’da duruşmalı olarak tetkiki taraflar vekillerince süresi içerisinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 15.06.2010 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacılar vekili Avukat Şerafettin Karabela ile karşı taraftan davalı şirket vekili Avukat Haşim Bayırbaş geldiler. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanların sözlü açıklaması dinlendikten sonra taraflara duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü.

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm, davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davacıların sair temyiz itirazına gelince; dava, trafik kazası sebebiyle desteğin ölümünden dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar, taraflarca temyiz olunmuştur.

Davacılar desteklerinin içerisinde bulunduğu davalı Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ.ye ilişkin aracın, hemzemin geçitte trenle çarpışması sebebiyle yaşamını yitirdiğini belirterek maddi ve manevi tazminat istemişlerdir.

Davalı ise, kusur ve sorumluluğu bulunmadığını ileri sürerek istemin reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.

Yerel mahkemece, ilk kararın bozulduğu da gözetilerek belirlenen tazminatlardan hatır taşıması ve davalıya ilişkin araç sürücüsünün alkollü olduğunun bilinmesine rağmen araca binen desteğin de kusurlu olduğu benimsenerek % 60 oranda indirim yapılmış; ayrıca, dava dışı TCDD Genel Müdürlüğü’nün 3/8 oradaki kusuru sebebiyle de davalı yararına indirim yapılmıştır.

Davacılar, dava dilekçesinde dayanışma (teselsül) kurallarına dayanarak istekte bulunduklarına göre belirlenen tazminattan dava dışı TCDD Genel Müdürlüğü’nün kusuru oranında indirim yapılması doğru değildir.

Yerel mahkemece, açıklanan olgular gözetilerek, davalının belirlenen tazminatın tümünden sorumlu tutulması gerekirken, dava dışı TCDD Genel Müdürlüğü’nün kusuru oranında indirim yapılmış olması usul ve kanuna uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen kararın yukarda (2) s. bentte gösterilen sebeplerle davacılar yararına BOZULMASINA; davalının tüm, davacıların öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki sebeplerle reddine ve temyiz eden davacılar yararına takdir edilen 750,00.-TL duruşma avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine ve davacılardan peşin alınan harcın istem halinde geri verilmesine 15.06.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.