İrtifak hakkı bedelinin tespiti davası

T.C. YARGITAY

5.Hukuk Dairesi
Esas:  2010/1821
Karar: 2010/7613
Karar Tarihi: 03.05.2010                 www.neohukuk.net
ÖZET: Olayda, dava konusu taşınmazların dosyada mevcut bilirkişi kurulu raporunda belirtilen özelliklerine göre, objektif değer artış oranının %150 olarak alınması gerektiği gözetilmeden, daha düşük kabul edilmek suretiyle irtifak hakkı karşılığı ile pilon yeri bedelinin eksik tespiti doğru görülmemiştir.

(2942 S. K. m. 10)

Dava: Taraflar arasındaki 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava, 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arazi niteliğindeki taşınmaza gelir metodu esas alınarak değer biçilmesinde yöntem itibariyle bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;

Dava konusu taşınmazların dosyada mevcut bilirkişi kurulu raporunda belirtilen özelliklerine göre, objektif değer artış oranının %150 olarak alınması gerektiği gözetilmeden, daha düşük kabul edilmek suretiyle irtifak hakkı karşılığı ile pilon yeri bedelinin eksik tespiti,

Doğru görülmemiştir.

Sonuç: Davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,  peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 03.05.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.