Tahliye ve kira parası alacağı


T.C. YARGITAY

6.Hukuk Dairesi
Esas:  2010/7596
Karar: 2010/12889
Karar Tarihi: 25.11.2010                      www.neohukuk.net
ÖZET: Uyuşmazlık temerrüt nedeniyle tahliye ve kira alacağının tahsili istemine ilişkindir. Davacı tarafından davalıya gönderilen temerrüt ihtarında kira paraları ödenmeyen aylar ile tahsili istenen kira miktarı gösterilmemiştir. Mahkemece temerrüt ihtarında ödenmesi gereken kira miktarı açıkça gösterilmediği ve ihtarın yasal koşulları taşımadığı gerekçesiyle istemin tümü reddedilmiştir. Temerrüt ihtarında kiracıya açıkça borcun otuz gün içinde ödenmesi aksi halde akdin feshi ve tahliye istenebileceğine ilişkin ihtarın bulunmaması temerrüt olgusunun gerçekleşmesine engel olur. Ancak, temerrüt ihtarında kira parası ödenmeyen aylar ile ödenmesi istenen kira miktarının gösterilmemesi ihtarın geçerlilik şartı değildir. Ayrıca ihtardaki bu eksiklik kira alacağının talep edilmesine engel değildir.

(818 S. K. m. 260)

Dava ve Karar: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye-alacak davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
 
Uyuşmazlık temerrüt nedeniyle tahliye ve kira alacağının tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece istemin reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
 
1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerekçelere, temerrüt ihtarnamesinin yasal koşulları taşımaması nedeniyle tahliye isteminin reddine ilişkin hükme yönelik temyiz itirazları yerinde değildir.
 
2- Davacının alacak isteminin reddine ilişkin hükme yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Davacı, dava dilekçesinde, davalı kiracının iki yıldır kiraları ödememesi nedeniyle temerrüt ihtarı gönderildiğini, 30 gün içinde borcun ödenmediğini belirterek temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesine ve 4.800 TL kira alacağının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı tarafından davalıya gönderilen 28.7.2009 tarihli temerrüt ihtarında kira paraları ödenmeyen aylar ile tahsili istenen kira miktarı gösterilmemiştir. Mahkemece temerrüt ihtarında ödenmesi gereken kira miktarı açıkça gösterilmediği ve ihtarın BK’nun 260. maddesindeki koşulları taşımadığı gerekçesiyle istemin tümü reddedilmiştir. Temerrüt ihtarında kiracıya BK’nun 260. maddesi gereğince açıkça borcun 30 gün içinde ödenmesi aksi halde akdin feshi ve tahliye istenebileceğine ilişkin ihtarın bulunmaması temerrüt olgusunun gerçekleşmesine engel olur.

Ancak, temerrüt ihtarında kira parası ödenmeyen aylar ile ödenmesi istenen kira miktarının gösterilmemesi ihtarın geçerlilik şartı değildir.

Ayrıca ihtardaki bu eksiklik kira alacağının talep edilmesine engel değildir.

Mahkemece öncelikle davacı tarafa, dava dilekçesinde ve ihtarda açıkça bildirmediği, ödenmeyen aylar ve talep ettiği kira miktarı açıklattırılmalı, davacının iddialarına karşı davalı kiracının beyanı alınmalı, davacının talep ettiği kira miktarına davalı tarafından karşı konulması halinde davacıya iddialarını kanıtlama imkanı tanınmalı ve hasıl olacak sonuca göre esas hakkında bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle tahliye isteminin reddine ilişkin hükmün ONANMASINA, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle alacağa ilişkin hükme yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün alacağa ilişkin olarak BOZULMASINA ve temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 25.11.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.