Tahliye davası

 

T.C. YARGITAY

6.Hukuk Dairesi
Esas:  2010/10876
Karar: 2010/13423                          www.neohukuk.net
Karar Tarihi: 07.12.2010
ÖZET: Dava, iki haklı ihtar sebebiyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Aylık kira ödemelerinin nakit, peşin olarak ödeneceğinin kararlaştırılmış olmasına göre kiracı lehine üç günlük bir mehil tanınması gerekli olup, kira alacağı 14 Mart 2007 tarihinde istenebilir hale geleceğinden davaya konu Mart 2007 ayı kirasına ilişkin aylık kira bedelinin henüz muaccel olmadan 13.03.2007 tarihinde icra takibine konu edilmesi mümkün değildir.

(6570 S. K. m. 7)

Dava ve Karar: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Dava, iki haklı ihtar sebebiyle kiralananın tahliyesine ilişkindir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
 
Davacı, davaya dayanak yaptığı iki ayrı icra takibi ile ödemediği iddia olunan Şubat 2007 ayı kirasının, ödeme emrinin tebliğinden sonra ödendiğinden, Mart 2007 ayı kirasının ise ödeme emrinin tebliğine rağmen, davalı tarafça ödenmediğinden bahisle bir kira dönemi içerisinde iki haklı ihtar olgusunun gerçekleştiğinden bahisle, kiralananın tahliyesini istemiştir.
 
Mahkemece, birinci ödeme ihtarının haklılığı kabul edilmiş, ancak ikinci ihtarın tebliğ edildiği tarihte davacının, üyesi bulunduğu S..S..M… E… Yapı Konut Kooperatifi tarafından üyelikten çıkarıldığı, kira bedellerinin davacıya ödenmemesi konusunda davalı kiracıya ihtar gönderildiği, davacının hak sahibi olmadığından ikinci ihtarın haksız olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de taraflar arasında uyuşmazlık konusu olmayan yazılı kira sözleşmesinin 10.06.2003 başlangıç tarihli olup, aylık kira ödemelerinin nakit, peşin olarak ödeneceğinin kararlaştırılmış olmasına göre kökleşen içtihatlara göre kiracı lehine üç günlük bir mehil tanınması gerekli olup, kira alacağı 14 Mart 2007 tarihinde istenebilir hale geleceğinden davaya konu Mart 2007 ayı kirasına ilişkin aylık kira bedelinin henüz muaccel olmadan 13.03.2007 tarihinde icra takibine konu edilmesi mümkün değildir.

Sonuç: Bu gerekçe ile ikinci ihtarın haklılığından söz edilemeyeceğinden, iki haklı ihtar olgusunun gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile ikinci ihtarın haksızlığından söz edilerek davanın reddine karar verilmesi doğru değilse de, karar redde ilişkin olup sonucu itibariyle doğru olduğundan hükmün değiştirilmiş bu gerekçe ile HUMK.’nun 438. maddesi gereğince ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edenden alınmasına 07.12.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.