Dernek genel kurulunun iptali

T.C. YARGITAY

7.Hukuk Dairesi
Esas:  2011/2391
Karar: 2011/3849                       www.neohukuk.net
Karar Tarihi: 07.06.2011

ÖZET: Ceza mahkemesinde görülmesi gerekçe gösterilerek görevsizlik kararı verilmiş ise de varılan sonuç davanın niteliğine ve yasal düzenlemelere uygun düşmemiştir. Genel kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak veya dernek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan dernek yöneticilerinin beş yüz lira idari para cezası ile cezalandırılacağı, mahkemece, kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul toplantılarının iptaline de karar verilebilecektir. Yasada yer alan adli para cezasının idari para cezasına dönüştürüldüğü bu değişiklikten sonra, artık dernek genel kurul toplantılarının iptali istemine ilişkin davalara ceza mahkemesinde görülemeyeceği kuşkusuzdur.

(5253 S. K. m. 32) (5728 S. K. m. 558)

Dava: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Karar: Dava, Adıyaman Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından dernek aleyhine açılmış genel kurul toplantısının iptali istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın ceza mahkemesinde görülmesi gerekçe gösterilerek görevsizlik kararı verilmiş ise de varılan sonuç davanın niteliğine ve yasal düzenlemelere uygun düşmemiştir. 5253 sayılı Dernekler Kanununun 32. maddesinin (b) bendinde genel kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak veya dernek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan dernek yöneticilerinin beş yüz lira idari para cezası ile cezalandırılacağı, mahkemece, kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul toplantılarının iptaline de karar verilebileceği açıklanmıştır. 5253 sayılı Denekler Kanununun 32/b bendinde düzenlenen adli para cezasının 08.02.2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasanın 558. maddesi ile idari para cezasına dönüştürüldüğü bu değişiklikten sonra, artık dernek genel kurul toplantılarının iptali istemine ilişkin davalara ceza mahkemesinde görülemeyeceği kuşkusuzdur.

Sonuç: Hal böyle olunca mahkemece işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken, ceza mahkemesinin görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmesi isabetsiz, davacı Adıyaman Valiliği İl dernekler Müdürlüğü’nün temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden kabulü ile BOZULMASINA, 07.06.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.