GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE KASTEN SİLAHLA ATEŞ ETME CMUK.nun 326/son madde

T.C.
YARGITAY
8 C.D.
Tarih:2011
Esas No:2010/15746
Karar No:2011/5118                            www.neohukuk.net
 
İlgili Maddeler:CMUK.nun 326/son madde
İlgili Kavramlar:GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE KASTEN SİLAHLA ATEŞ ETME

Özet
SANIĞIN; MAĞDURUN İŞYERİNE GİREREK İÇERİDE MÜŞTERİLERİN DE BULUNDUĞU BİR ANDA RUHSATSIZ TABANCASI İLE 4 KEZ YERE DOĞRU ATEŞ EDİP ARDINDAN "BİR DAHAKİ SEFERE KAFANA SIKACAĞIM " DİYEREK TEHDİTTE BULUNMAKTAN İBARET EYLEMİNİN 765 SAYILI TCK. NUN 264/7. MADDE VE FIKRASINDAKİ "... EYLEM BAŞKA BİR SUÇU OLUŞTURSA BİLE ..." ŞEKLİNDEKİ DÜZENLEME NEDENİYLE, SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN 765 SAYILI TCK.NA GÖRE HEM KORKU, KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETME HEM DE SİLAHLA TEHDİT SUÇUNU OLUŞTURACAĞI, ANCAK ANILAN DÜZENLEMEYE 5237 SAYILI TCK'NUN 170/1-C MADDE VE FIKRASINDA YER VERİLMEDİĞİNDEN AYNI YASANIN 44. MADDESİNDE DÜZENLENEN FİKRİ İÇTİMA KURALI UYARINCA EN AĞIR CEZAYI GEREKTİREN VE SANIĞIN LEHİNE OLAN 5237 SAYILI TCK.NUN 106/2-A MADDE VE FIKRASI UYARINCA CEZALANDIRILMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Sanık hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (ONANMASINA),

2- Sanık hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak ve silahla tehdit suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesine gelince;

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak:

Sanığın mağdurun işyerine girerek içeride müşterilerin de bulunduğu bir anda ruhsatsız tabancası ile 4 kez yere doğru ateş edip ardından "bir dahaki sefere kafana sıkacağım" diyerek tehditte bulunmaktan ibaret eylemi nedeniyle sanık hakkında silahla tehdit ve korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme suçlarından açılan davalarda, 765 sayılı TCK.nun 264/7. madde ve fıkrasındaki "... eylem başka bir suçu oluştursa bîie ..." şeklindeki düzenleme nedeniyle, suç tarihinde yürürlükte olan 765 sayılı TCK.na göre sanığın eyleminin hem korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme hem de silahla tehdit suçunu oluşturacağı, ancak anılan düzenlemeye 5237 sayılı TCK.nun 170/1-c madde ve fıkrasında yer verilmemesi karşısında aynı Yasanın 44. maddesinde düzenlenen fikri içtima kuralı uyarınca en ağır cezayı gerektiren fiilden hüküm kurulması ve buna göre de, sanığın lehine oian 5237 sayılı TCK.nun 106/2-a madde ve fıkrası uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, silahla tehdit ve korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme suçlarından ayrı ayrı mahkumiyet hükümleri kurulması,

Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan CMUK.nun 326/son madde ve fıkrası uyarınca ceza miktarı bakımından sanığın kazanılmış hakları saklı kalmak koşuluyla hükmün bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 16.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.