KONUT EKLENTİSİ SAYILAN APARTMAN MERDİVENİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YAĞMA SUÇUNUN, 5237 SAYILI YASA'NIN 149/Î-D BENDİ KAPSAMINDA KABULÜNÜN OLANAKLI OLMADIĞI GÖZETİLMELİDİR.

T.C.
YARGITAY
6. CD
Tarih:2011
Esas No:2010/31811             www.neohukuk.net
Karar No:2011/6306

İlgili Maddeler:5237 SAYILI YASA'NIN 149/Î-D
İlgili Kavramlar:YAĞMA

Özet
KONUT EKLENTİSİ SAYILAN APARTMAN MERDİVENİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YAĞMA SUÇUNUN, 5237 SAYILI YASA'NIN 149/Î-D BENDİ KAPSAMINDA KABULÜNÜN OLANAKLI OLMADIĞI GÖZETİLMELİDİR.

İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

I- Mala zarar verme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

647 sayılı Yasa'nın, 5275 sayılı Yasa'nın 122. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olması ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK'nın 50/5. maddesinde öngörülen düzenlemeye göre, hükmolunan cezanın türü ve miktarına göre, 1412 sayılı CMUK'nın 5219 sayılı Yasa ile değişik 305/1. maddesi gereğince hükmün temyizi olanaklı bulunmadığından, 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi aracılığı ile 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddesi gereğince sanık Sezer savunmanının temyiz talebinin istem gibi REDDİNE,

II- Yağma suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu'nun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Ayrıntıları Ceza Genel Kurulu'nun 27.01.2009 gün ve 2008/6-203-2009/3 sayılı  kararında belirtildiği gibi,  nitelikli yağma suçunu yaptırıma bağlayan, 5237 sayılı TCY'nin 149. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde "Yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde" ibaresine yer verilip, ayrıca "eklentiden" bahsedilmemesi nedeniyle, suçta ve cezada kanunilik ilkesini düzenleyen 5237 sayılı TCY'nin 2. maddesinin 3. fıkrasındaki; "Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz." hükmü uyarınca, konut eklentisi sayılan, apartman merdiveninde gerçekleştirilen yağma suçunun, 5237 sayılı Yasa'nın 149/1-d bendi kapsamında kabulü olanaklı olmadığı gözetilmeden anılan bent ile uygulama yapılarak temel cezanın alt sınırının üstünde uygulanması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Sezer savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle teb-liğname gibi (BOZULMASINA), 02.05.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.