KEŞİDECİ İMZASINI BANKA GÖREVLİLERİNİN TANIMASI NEDENİYLE, ÇEKİN SAHTE OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI ; ÇEKİN İĞFAL KABİLİYETİNİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞINDAN
T.C.
11. CEZA DAİRESİ
Tarih:2011
Esas No:2008/9269
Karar No:2011/23050
İlgili Maddeler:TCK 204      www.neohukuk.net
İlgili Kavramlar:KEŞİDECİ İMZASINI BANKA GÖREVLİLERİNİN TANIMASI NEDENİYLE, ÇEKİN SAHTE OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI ; ÇEKİN İĞFAL KABİLİYETİNİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞINDAN
     Dosyada sahteciliği iddia olunan senedin ön yüzünde “hamiline” yazılması gerekirken “halimene” yazılması ve çek bedelinin sonunda yazılı kısmın üstünden gidilerek “milyon” şeklinde rakamla yazılan miktara paralel olarak düzeltilmesinin Türk Ticaret Kanunu ile yasal unsurları belirlenmiş olan çekin geçerliliğini ortadan kaldırmayacağı, bu haliyle çekin yasal unsurlarının oluştuğu değerlendirilerek, sanıkların suç tarihinden önce fikir ve eylem birliği içerisinde oldukları, sanık Süleyman Aşnı'nın iddia konusu çeki yetkisi olmadığı halde keşide edip sanık Devrim Hümeyi Ataç'ın da şirket kaşesini vurup sanık Süleyman Aşnı'nın Kaşe üzerini imzalayarak bankaya ibraz etmesi karşısında; çek kesmeye yetkili Üzeyir Aşnı'nın rızası dışında sahte olarak düzenlenen çekin keşideci imzasını banka görevlilerinin tanıması nedeniyle sahte olduğunun anlaşılması çekin iğfal kabiliyetini ortadan  kaldırmayacağı, suça konu çekin banka haricinde herhangi bir kimseye verilmesi durumunda tedavüle girmesi mümkün olup objektif olarak iğfal kabiliyetini haiz olduğu gözetilmeyerek, sanıkların üzerlerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunun bütün unsurları itibariyle oluştuğu ve mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği dikkate alınmadan, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,        
    Bozmayı gerektirmiş,  o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMK'nun 321nci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 08.12.2011  gününde oybirliğiyle karar verildi.