Tebligat adli ara vermede yapılsa bile, sürenin bitimi ara vermeye raslamaması durumunda süre yedi gün uzamaz

 
T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi

ESAS NO         : 2011/14426
KARAR NO : 2011/13192 

Y A R G I T A Y        İ L A M I

MAHKEMESİ : Sarıyer 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ         : 28/06/2011
NUMARASI : 2009/476-2011/288                 www.neohukuk.net
DAVACI         : Y. U. vekili Avukat M. C. D.
DAVALI         : B. Ö. vekili Avukat M. S.

Davacı Y. U. vekili Avukat M. C. D. tarafından, davalı B. Ö. aleyhine 31/12/2009 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın zamanaşımı nedeniyle reddine dair verilen 28/06/2011 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 432. maddesinin birinci fıkrası hükmünce  temyiz süresi onbeş gündür. Dosya içeriğinden ilamın temyiz eden davalıya 22/08/2011'de tebliğ edilmiş olduğu ve temyiz dilekçesinin 12/09/2011'de kaydedildiği görülmektedir. Her ne kadar tebliğ adli ara vermede yapılmışsa da temyiz süresinin bitmesinin adli ara vermeye rastlamaması karşısında burada aynı kanunun 177. maddesi hükmü uygulanmaz. O nedenle süre geçirilmiş bulunduğundan temyiz isteminin REDDİNE ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 08/12/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.