HAKİMLER HAKKINDA TAZMİNAT DAVASI (6100 S. HMK )

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

ESAS NO       : 2010/4-737             www.neohukuk.net

KARAR NO  : 2011/219                              

KONU            : HAKİMLER HAKKINDA TAZMİNAT DAVASI (6100 S. HMK )

 

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan incelemesi sonucunda ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 4. Hukuk Dairesince;

“Dava, hâkimlerin kişisel kusurlarına davalı tazminat istemlerine ilişkindir.

Görev sorunu, öncelikle irdelenmelidir.

HUMK.nun 575/2. maddesinde İlçe Asliye Hukuk hakimleri hakkında açılacak sorumluluk davalarının, bağlı bulundukları İl Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüleceği düzenlenmiştir. Şu durumda, dairemiz görevsiz olup aşağıdaki şekilde karar verilmelidir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1-HUMK.nun, 575/2.maddesi gereğince Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE ve dava dilekçesinin görevsizlik nedeniyle REDDİNE,

2-Kararın kesinleşmesinden itibaren 10 gün içinde başvurulduğu takdirde dosyanın görevli İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine…”

Dair oybirliği ile verilen 13.07.2010 gün ve 2010/11 E-2010/17 K. sayılı kararın davalılardan S... vekilince temyiz edilmesi üzerine kararın süresinde temyiz edildiğinin anlaşılmasından ve dosyadaki tüm kağıtların okunmasından sonra gereği düşünüldü:

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararın süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, hâkimlerin kişisel kusurlarına dayalı tazminat istemine ilişkindir.

Davacı Şirket vekilince davalı Hakimler aleyhine, kişisel kusurlarına dayanılarak Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nde 13.05.2010 tarihinde açılan davada; Özel Daire ilk derece mahkemesi sıfatıyla, “İlçe Asliye Hukuk hakimleri hakkında açılacak sorumluluk davalarının bağlı bulundukları İl Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmesi gerektiği” gerekçesiyle “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 575/2. maddesi gereğince Dairenin görevsizliğine ve dava dilekçesinin görevsizlik nedeniyle reddine, kararın kesinleşmesinden itibaren 10 gün içinde başvurulduğu takdirde dosyanın görevli İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine” karar vermiş; hüküm davalılardan S... vekilince temyiz edilmiştir.

14 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren 09 Şubat 2011 tarih ve 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, hakim ve savcıların bir soruşturma, kovuşturma veya davayla ilgili olarak yaptıkları işlem, yürüttükleri faaliyet ve kararları nedeniyle açılacak tazminat davalarında uygulanacak esas ve usule ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.   

09 Şubat 2011 tarih ve 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14/2- a bendinde, bozma ilamının dayanağı olan 1086 sayılı HUMK nun 575. maddesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı Kanunun Geçici Madde 2 de:

“12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu yürürlüğe girinceye kadar, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 573 üncü maddesindeki sebeplere dayanılarak açılacak tazminat ve rücu davalarında;

a) Hâkimlerin bir soruşturma, kovuşturma veya davayla ilgili olarak yaptıkları işlem, yürüttükleri faaliyet veya verdikleri her türlü kararlar nedeniyle Devlet aleyhine açılan tazminat davası, Yargıtay ilgili hukuk dairesinde;… açılır ve ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülür…”

hükmüne yer verilmiştir.

Görüldüğü üzere; sonradan yürürlüğe giren ve görev sorununun çözümlenmesinde dikkate alınması gereken 6110 sayılı Kanunun hükümleri ile, bozma ilamının dayanağı olan 1086 sayılı HUMK nun 575. maddesi yürürlükten kaldırılmış; statü belirlemesi yapılmadan, hakimlerin sorumluluk davalarında ilk derece mahkemesi olarak, ‘Yargıtay ilgili hukuk dairesi’ görevli kılınmıştır.

Bir başka ifadeyle, karar tarihinden sonra yürürlüğe giren 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un az yukarıda açıklanan hükümleri gereğince, İlçe Asliye Hukuk Hakimleri hakkında açılan sorumluluk davalarında da Yargıtay Özel Dairesi görevli kılınmakla, davanın İl Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmesi imkanı kalmamıştır.

Şu hale göre, yeni yasal düzenleme doğrultusunda ilk derece mahkemesi olarak Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin görevli olduğu ve davanın Özel Daire’ce görülüp sonuçlandırılması gerektiği açıktır.

Açıklanan nedenlerle; Özel Dairenin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği 13.07.2010 tarihli görevsizlik kararının bozulması gerekir.

S O N U Ç: Davalı S... vekilinin temyiz itirazlarının  kabulü ile Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği 13.07.2010 tarihli kararın, yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının iadesine, 27.04.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.